نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395

محسن عارف نژاد؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ علی شریعت نژاد؛ فاطمه اکبری