نویسنده = فاطمه شیخی نژاد
بررسی پیش‌آیندهای برداشت از سیاست‌ سازمانی

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 45-66

فاطمه شیخی نژاد؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده