نویسنده = �������������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نظام اسلامی از منظر نظریه سیستمی

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 15-43

علی رضائیان؛ علی عبدالهی نیستانی