نویسنده = مصطفی هادوی نژاد
نگاشت شناختی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت در پرداخت مالیات

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 57-76

1052547/jpap.2021.214014.0

اسماعیل قرنجیک؛ محمد ضیاالدینی؛ مصطفی هادوی نژاد


واکاوی پیشایندهای طرد و روابط آنها در سازمانی دولتی

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 130-149

10.29252/jpap.2019.96565

زهرا عسکری زاده؛ مصطفی هادوی نژاد