عملکرد نوآورانه: واکاوی نقش قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه کارکنانِ وزارت ورزش و جوانان

عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 161-176

10.52547/jpap.2021.221883.1062