نویسنده = علی اصغر فانی
بررسی پیش‌آیندهای برداشت از سیاست‌ سازمانی

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 45-66

فاطمه شیخی نژاد؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده


ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 15-34

حسن دانایی‌فرد؛ ناهید امراللهی بیوکی؛ علی اصغر فانی