نویسنده = �������������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 3
بررسی و تحلیل مدل اندازه‌گیری و تعیین سطح مفهوم کیفیت زندگی کاری

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 129-154

سعیده جوادی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ مریم ناخدا


مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 109-128

میلاد شماعی کوپائی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی


مطالعه تاثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهای فرانقش: واکاوی نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 109-128

فاطمه احمدپور؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ فاطمه فهیم‌نیا