نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل طردشدگی سازمانی در بانک‌های منتخب

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 13-30

عبداله توکلی؛ شهرام جمالی کاپک؛ ویدا خراسانی