نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

عباس منوریان؛ محمد ابوئی اردکان؛ سیدموسی پورموسوی؛ اشرف رحیمیان