نویسنده = بهروز دری
تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 155-173

علی رضائیان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی


بررسی نقش سرمایة انسانی در ارتقاء نوآوری سازمانی)باتوجه به نقش میانجی گری خلق دانش(

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

غلامعلی طبرسا؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ آرمان احمدی زاد


مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

بهروز دری؛ سیدمحمد اعرابی؛ علیرضا مقدم