نویسنده = اکبر عالم تبریز
تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.100624

معصومه محمدی پور پامساری؛ بهمن حاجی پور؛ اکبر عالم تبریز


تأثیر ادراک از عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

عباسعلی حاجی کریمی؛ علی رضاییان؛ اکبر عالم تبریز؛ مرتضی سلطانی