نویسنده = عباس منوریان
مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

عباس منوریان؛ محمد ابوئی اردکان؛ سیدموسی پورموسوی؛ اشرف رحیمیان


شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

علی اصغری صارم؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس منوریان