نویسنده = اکرم هادیزاده
بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 15-40

اکرم هادیزاده؛ محسن زنگنه؛ حمید رامین مهر


طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

عباسعلی حاج کریمی؛ علی رضائیان؛ اکرم هادیزاده؛ علی بنیادی نائینی