نویسنده = ������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

عباسعلی حاج کریمی؛ علی رضائیان؛ اکرم هادیزاده؛ علی بنیادی نائینی