نویسنده = �������������� �������������������� ������ ������
الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

حسن دانایی فرد؛ غلامرضا جندقی؛ مهدی الوانی؛ طیبه نیک رفتار