palette
اسامی نویسندگان
ز
زارع, ساسان, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
زارع, فرجام, *: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول).
زارع بزرگ ابادی, رضا, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
زارعپور نصیرآبادی, فضل اله, دانشگاه آزاد اسلامی کرمان (ایران)
زارعی متین, حسن, دانشگاه تهران (ایران)
زاهدی, سکینه, دانشگاه تهران (ایران)
زاهدی, شمس السادات, دانشگاه علامه طباطبایی (ایران)
زنگنه, محسن, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
زینعلی, حامد, *** دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه ولي عصر (عج)، رفسنجان (نویسنده مسئول).

1 - 9 (9)