palette
مشخصات نویسندگان

احمدی کافشانی, عبد الله, *** دانشجوی دکترای، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

  • دوره 7، شماره 1، بهار 1395 - علمی (پژوهش با روش‌های کمی)
    شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سوگیری تشدید تعهد در کارآفرینان: رویکرد نظریه برخواسته از داده‌ها
    چکیده  PDF