جزئیات نویسندگان

آسايش, حميد, دانشگاه آیت الله بروجردی, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 2, شماره 1: بهار 1390 - علوم اجتماعی و رفتاری
    بررسي تحقق هدفهای چشم انداز تشكيل سازمان امور مالياتيكشور بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
    چکیده  PDF