دوره 7, شماره 2

تابستان 1395

فهرست مطالب

مقالات

     در این پژوهش با استفاده از مدل­های مختلف خط‌مشی گذاری و به کمک شاخص‌هایی که از مدل‌های مورد‌تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به‌دست می‌آید، الگوی خط‌مشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسلامی ایران حاصل می‌شود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی شاخص‌های مدل ایجادشده الویت‌بندی می‌شوند. در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخ‌های جمع‌آوری‌شده، عوامل آسیب فرایند جاری خط‌مشی‌های فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی می‌شود. درنهایت آسیب­های شناسایی‌شده به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی الویت‌بندی می­شوند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز صداوسیما تعیین‌ شد و به روش نمونه‌گیری نسبی طبقه‌ای نمونه‌ها انتخاب شدند. نتایج روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد که «توجه‌نکردن به دستیابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استان‌های صداوسیما، در زمان تدوین خط‌مشی‌های فرهنگی برای مراکز، مهم‌ترین آسیب است.

فتاح شریف زاده, میر علی سید نقوی, وجه الله قربانی زاده, محمد علی مختاری
PDF
15-34

     هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه­های رهبری خدمتگزار مدیران در پیش‌بینی و تبیین مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کل کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» و بیمارستان‌های تحت پوشش آن در سال 1392 به تعداد 483 نفر بود که تعداد 170 نفر به روش طبقه‌ای- نسبتی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان رهبری خدمتگزار مدیران و رفتار شهروندی کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر» در حد متوسط است. زیرمؤلفه‌های خدمت‌رسانی، قابلیت اعتماد و مهرورزی رابطه‌ مثبت و معنا‌داری با رفتار مدنی و ادب و ملاحظه دارند؛ اما زیرمؤلفه مهرورزی رابطه منفی و معکوس با جوانمردی دارد؛ همچنین زیرمؤلفه تواضع و فروتنی رابطه مثبت و معنا­دار با ادب و ملاحظه و رابطه منفی و معکوس با وجدان کاری دارد. مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار توانایی پیش‌بینی و تبیین ادب و ملاحظه را به میزان مناسب و رفتار مدنی را به میزان نسبتاً قابل‌قبولی دارند. به‌جز بر حسب جنسیت، تفاوت معنا‌داری بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر حسب سن، سابقه کاری و مقطع تحصیلی آن‌ها مشاهده نشد.

نور محمد یعقوبی, عباس عرب, عبد الباسط مرادزاده
PDF
35-55

 

چکیده

     هدف پژوهش حاضر طراحی الگویی برای شناسايي فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه است. روش پژوهش از نوع آميخته اكتشافي است و در بخش كيفي از طريق مصاحبه نيمه‌ساختاريافته با 14 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه شناسایی شد. در بخش كمّي در قالب روش پژوهش توصيفي-تحلیلی و از طريق ابزار پرسشنامه پژوهشگرساخته نظرها و ديدگاه‌هاي اعضای هیئت‌علمی «دانشگاه تهران» گردآوري شد. درنتیجه تحلیل‌های داده‌های بخش کیفی، فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه شامل 8 مرحله به شرح زیر شناسایی شد: برانگیختن حس کنجکاوی؛ خلق ایده؛ گردآوری داده و اطلاعات در مورد ایده؛ به‌اشتراک‌گذاشتن ایده با دیگران؛ سازمان‌دهی ایده؛ آزمایش ایده، تحلیل نتایج حاصل از آزمایش ایده و نشر و اشاعه. درنهایت نتایج تحلیل کمّی به‌منظور برازش الگوی پیشنهادی برای فرایند دانش‌آفرینی در دانشگاه نشان می‌دهد که الگوی شناسایی‌شده برازش مطلوبی دارد.

سید محمد میر کمالی, فاطمه نارنجی ثانی, محمد رضا حمیدی زاده
PDF
57-76
رشد و توسعه روزافزون دانش بشري و ظهور مباحثی چون مجازی‌سازی، ارتباط بهنگام و بی‌سیم باعث شده است تا سازمان‌ها بیش‌ازپیش موجودیت خود را دچار تغییر و تحول ببیند. این عوامل باعث شده است تا دنیا به شبکه‌ای از تعاملات الکترونیکی تبدیل شود و به‌دنبال آن بسیاري از رویکردهاي مدیریت منابع، تغییر ماهیت دهد و در این میان موضوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توجه بسیاري از پژوهشگران را به خود جلب کند. مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک روش مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این نوآوری قابلیت کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات، هم برای مدیریت و هم برای کارکنان را دارد. برای تحقق این موارد، سازمان‌ها باید ابتدا مدیریت منابع انسانی الکترونیک را بپذیرند و به نحو مطلوبی اجرا کنند. در این پژوهش با بررسی مدل‌های مختلف و شناسایی شاخص‌های مختلف ارزيابي آمادگي الكترونيكي كشورها و سازمان‌ها، ابعاد و شاخص‌های متناسب با ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان برای استقرار سیستم‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیک شناسايي و استخراج شد.
غلامعلی طبرسا, محمد علی حقیقی, خالد المسوری
PDF
77-104

 

     دغدغه‌ای که ذهن فرهیختگان و دلسوزان جامعه‌ی ایران را با خود درگیر کرده این است که از میان نامزدهای مختلف انتخاباتی، چه کسانی قرار است به‌عنوان نماینده مردم در «مجلس شورای اسلامی» انتخاب شوند؛ به عبارتی قرار است تعیین سرنوشت یک ملت در متن حوادث بزرگ آینده به دست چه کسانی سپرده شود؛ همچنین حضور افراد مختلف در رقابت‌های انتخاباتی و شروع دوباره وعده‌های آنچنانی و ادعاهای هیجانی که طبعاً با بالابردن انتظارهای همگانی و امیدواری‌های ناگهانی برخی از اقشار جامعه همراه خواهد بود، اهمیت و ضرورت شناسایی شایستگی‌های موردنیاز نمایندگان مجلس را دوچندان می‌کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» با استفاده از روش دلفی فازی است. جامعه آماری این پژوهش را نمایندگان دوره‌های مختلف «مجلس شورای اسلامی» و استادان رشته مدیریت و علوم سیاسی دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. با توجه به هدف پژوهش، نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی صورت گرفت. حجم نمونه با توجه به روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی 30 نفر بود. پس از بررسی نظرها، 54 مؤلفه به‌عنوان شایستگی‌های موردنیاز نمایندگان شناسایی شد که از میان آن‌ها مؤلفه‌های صداقت، ظلم‌ستیزی، قاطعیت، اخلاص،‌ وظیفه‌شناسی، مسئوليت در برابر اختیارات نمایندگی، قدرت چانه‌زنی و آگاهی سیاسی، مؤلفه‌های بودند که همه خبرگان اهمیت آن‌ها را برای شایسته‌بودن یک نماینده به‌کرات بیان کرده بودند.

محمود رضا اسماعیلی, رضا سپهوند, حجت وحدتی, محسن عارف نژاد
PDF
105-126
در محیط متغیر امروزی، سبك­هاي كلاسيك مديريتي كارايي چنداني ندارند و سازمان­ها براي تحقق اهداف خود، چاره­اي جز روي‌آوردن به سبك­هاي جديد ندارند. یکی از اين رويكردهاي جديد، مديريت مشاركتي است که از طریق سازوکاری به نام «نظام پیشنهاد‌ها» می­تواند سازمان­ها را در بهره­گیری از سرمایه فکری كاركنان یاری دهد؛ اما نگرش منفی كاركنان عامل مؤثر و بازدارنده در رابطه با تصمیم­گیری مشارکتی به­حساب می­آید که موجب شده است آن­طور که باید از ثمرات نظام پیشنهاد‌ها بهره­گیری نشود. برای اجرای موفقیت‌آمیز نظام پیشنهاد‌ها، کارکنان باید در آن به­جای ایفای نقش منفعل و ناظر، نقشی فعال داشته باشند؛ بنابراین این پژوهش به­منظور بررسي فرآیندهای زیربنایی وارد‌شدن کارمندان به نظام­های پیشنهاد انجام پذيرفت. به این منظور مفاهیم عدالت سازمانی، ارزش نظام پیشنهاد‌ها و انگیزه در این زمینه برای بالابردن نرخ مشارکت بررسی خواهد شد. هدف اين پژوهش، بررسي نقش ميانجي ارزش نظام پیشنهاد‌ها در رابطه ميان ابعاد سه­گانه عدالت سازماني و انگيزه براي ارائه پيشنهاد است. جامعه آماري پژوهش كاركنان «دانشگاه فردوسي مشهد» هستند. برای آزمون فرضيه­ها از روش مدل­يابي معادلات ساختاري به کمک نرم­افزار PLS استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد، عدالت توزيعي و مراوده­اي در سطح اطمينان 95 درصد رابطه مثبت و معناداري با انگيزه براي ارائه پيشنهاد دارند؛ اما رابطه مستقيم عدالت رويه­اي با انگيزه تأييد نشد؛ همچنين مشخص شد هر سه بُعد عدالت سازمانی با ارزش نظام پیشنهاد‌ها رابطه مثبت و معناداري دارند. ازآنجاکه رابطه مثبت ارزش نظام پیشنهاد‌ها با انگيزه نيز معنادار بود، نقش ميانجي ارزش نظام پیشنهاد‌ها در رابطه ميان ابعاد سه­گانه عدالت و انگيزه براي ارائه پيشنهاد تأیید شد
علیرضا خوراکیان, یعقوب مهارتی, محمد رسول حشمتی
PDF
127-150
هدف پژوهش حاضر، شناسايي الزامات و نيازمندي­هاي موفقيت مديريت راهبردی منابع انساني با استفاده از روش نظریه داده‌بنياد در صنعت خودرو است. براي شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت راهبردی منابع انساني، مدل پارادايمي ارائه‌شده توسط «استراتوس و كوربين» مورد‌استفاده قرار گرفت؛ درنهایت مدلي براي مديريت راهبردی منابع انساني بر اساس شناسايي عوامل موفقيت ارائه شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها مصاحبه بود؛ بدین ترتیب که با مديران و خبرگان حوزه راهبردی و مديريت راهبردی منابع انساني صنعت خودرو مصاحبه عميق و نيمه‌ساختاريافته صورت گرفت. نتايج تحليل­ها نشان داد از جمله عوامل كليدي كه به موفقیت مديريت راهبردی منابع انساني در سازمان­هاي ايراني در صنعت خودرو منجر می‌شود، توسعه و توانمندسازي منابع انساني، سيستم كنترل و انگيزش و مشاوران متخصص و مجرب، هماهنگي و تعاملات درون‌سازمانی، ارتقای فرهنگ سازماني، پويايي سيستم در محيط متغير و بومي­سازي راهبرد منابع انساني بر پايه نظریه علمي و ديدگاه توسعه­اي و راهبردی است.
ارزو سهرابی, مرجان فیاضی, محمد علی شاه حسینی
PDF
151-171