دوره 5, شماره 1

بهار 1393

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

چکیده تسهیم دانش در بین افراد برای بکارگیری شایستگی‌های کلیدی و کسب مزیت رقابتی در دنیای رقابتی قرن بیست و یکم امری حیاتی است. از آنجا که تسهیم دانش امری داوطلبانه است و اجباری در کار نیست بنابراین متکی بر استراتژی‌های نرم است. بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که اثر جو تیم و رهبری توانمندساز را بر رفتار تسهیم دانش افراد مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس مدلی بر مبنای مطالعات پیشین مدیریت دانش ارائه شد که داده‌ها از 285 نفر از دانشجویان تیم‌های ورزشی دانشکده‌های دانشگاه تهران جمع آوری شد. برای آزمون مدل از معادلات ساختاری و روشPLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که جو تیم و رهبری توانمندساز با واسطه نگرش، رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همچنین جو تیم به طور مستقیم نیز رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اکرم هادیزاده, محسن زنگنه, حمید رامین مهر
PDF
چکیده امروزه فلسفه و ديدگاه‌هاي حاكم بر ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان‌ها تغيير كرده است و لزوم توجه به بکارگیری استراتژي‌هاي مناسب ارزيابي عملكرد کارکنان و يكپارچه كردن آنها با استراتژي منابع انساني مشهودتر مي شود. در اين پژوهش سعي بر آن است که با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژيک، به انتخاب استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه روسا و متخصصین ارشد شرکت ساپکو هستند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا با تهیه پرسشنامه‌ای و با استفاده از آزمون‌های توزیع دو جمله‌ای و فریدمن به بررسی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود پرداخته شد و سپس با استفاده از پرسشنامه‌ی دیگری نظرات افراد جامعه آماری برای تعیین اندازه نقاط مرجع استراتژیک فرعی جمع‌آوری شد و در نهایت پس از بدست آوردن مختصات نقاط مرجع استراتژیک اصلی موقعیت استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع مطلوب بدست آمد. استراتژی ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود استراتژی انگیزشی و استراتژی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان، استراتژی همه‌جانبه مشخص شد.
داوود حسین پور, سید مهدی الوانی, علیرضا قزل
PDF
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای نگرش سیاسی به سازمان است. در این پژوهش، وجود رابطه به جای ضابطه، جوّ عدم همکاری در بین کارکنان و وجود باندهای قدرت در سازمان به عنوان مولفه‌های ادراک فضای سیاسی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی _کاربردی، و از نظر گردآوری اطلاعات، پیمایشی است و برای تجزیه و تحلیل از روش همبستگی استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش به طور مجزا ادراک فضای سیاسی سازمان و رضایت شغلی را مورد سنجش قرار داده و ارتباط بین متغیر ها با آزمون همبستگی بررسی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز نشان داد که اولاً ادراک فضای سیاسی سازمان ارتباط معکوس با رضایت شغلی کارکنان دارد دوماً ادراک فضای سیاسی کارمندان معمولی بیشتر از مسؤلان است. همچنین یافته‌های این پژوهش از وجود جوّ سیاسی نسبتاً زیاد و رضایت شغلی کم در سازمان مورد بررسی حکایت می‌کند.
قدرت الله باقری, ارش حسنی‌نژاد, مجتبی نیک‌آیین, سید محمد خرم
PDF
چکیده از مدیریت تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است و در این میان همین امر باعث نوعی ابهام در مفهوم مدیریت شده است. در این نوشتار سعی شده تا با انتخاب ده تعریف که جامعیت بیشتری در پوشش به گونه گونی تعریف‌ها را داشته‌اند به بررسی و نقد آن‌ها به وسیله عرضه آن‌ها به منطق و فرهنگ مدیریت پرداخته شود.
عابد رضایی, علی رضاییان
PDF
چکیده مانند هر سازمان ديگري مراکز آموزش عالی جهت رسیدن به هدف خود و تحقق بخشی از وظایف مدیریت، نيازمند ارزيابي و سنجش عملكرد خود مي‌باشند. پزوهش حاضر به منظور تدوین مدلی جهت سنجش ارزیابی اقتضایی عملکرد دانشگاه‌ها بر اساس مطالعه حوزه‌های انسانی، پژوهشی، اداری- پشتیبانی، فرهنگی و آموزشی با دخالت عامل اقتضایی (چرخه عمر) درمیان دانشگاه‌های استان فارس و اصفهان انجام شده است .داده‌های پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه‌ای 64 سوالی و از میان 322 نفر از اعضای هیات علمی، کارشناسان و مدیران جامعه آماری مذکور جمع‌آوری شد، در بررسی داده‌های پژوهش مشخص شد که تمامی عوامل به استثنای عوامل فرهنگی بر اثربخشی ارزیابی به‌صورت مثبت و معناداری تاثیر‌گذارند. با توجه به نتایج دریافتی می‌توان گفت که بیشترین اثر را شاخص منابع آموزشی داشته است (ضریب مسیر بزرگتری داشته است)، منابع پژوهشی در رده دوم، منابع انسانی در رده سوم، منابع اداری – پشتیبانی در رده چهارم بوده و منابع فرهنگی نیز با ضریب مسیر منفی تاثیری در ارزیابی عملکرد نداشته است. البته تاثیر این عوامل با دخالت عامل اقتضایی چرخه عمر افزایش یا کاهش می‌یابد.
غلا معلی طبرسا, سراج‌الدین محبی
PDF
چكيده اين پژوهش با هدف بررسي ادراك بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان دانشگاه تهران از عدالت سازماني انجام پذيرفته است و در آن، 120 نفر از كاركنان دانشگاه تهران با روش نمونه‌گيري گروهي انتخاب شده‌اند و براي جمع‌آوري داده‌ها از آنان، از پرسشنامه‌اي محقق‌ساخته بر مبناي مواد قانون مديريت خدمات كشوري، با توجه به ابعاد سه‌گانه عدالت سازماني (توزيعي، رويه‌اي و اطلاعاتي)، استفاده شد. 13 نفر از بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري نيز به روش نمونه‌گيري گلوله برفي انتخاب شدند و با مصاحبه نيمه‌ساختار‌يافته، داده‌هاي مورد نياز از آنان گردآوري شد و بر اين اساس، فرضيه‌هاي پژوهش، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان دادند كه بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان دانشگاه تهران، قانون مديريت خدمات كشوري را از حيث رعايت عدالت سازماني در سه بعد: عدالت توزيعي، عدالت رويه‌اي و عدالت اطلاعاتي، عادلانه ادراك كرده‌اند؛ و بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري، قانون مذكور را نسبت كاركنان دانشگاه تهران، به شكل معناداري عادلانه‌تر ارزيابي كرده‌اند.
مهناز نیکبخت, سید مهدی الوانی, علی اصغر پور عزت, علی اصغر سعد ابادی, سید احمد حسینی
PDF
چکیده اعتقاد به این آیه قرآن که «خداوند، انسان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده است»، منجر به افزایش حس خودباوری می‌شود. لذا شناخت عواملی که در محیط دانشگاه‌های کشور، حس خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان را ارتقاء دهد، از لوازم دستیابی به پیشرفت و عدالت که دهه چهارم انقلاب اسلامی بدان نامگذاری شده، است. مفهوم نوپای «مدیریت دانش بومی» که بیش از یک دهه از طرح آن در مجامع علمی نمی‌گذرد، با دربرداشتن ابعادی چون «تولید دانش بومی»، قادر است در ارتقای حس خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان، مهم‌ترین نقش را ایفا نماید. در این مقاله، تأثیر متغیر مکنون مدیریت دانش بومی (با دارا بودن چهار متغیر آشکار)، بر متغیر قابلیت فردی و متغیر وابسته خودباوری دانشجویان رشته مدیریت، بررسی می شود. داده ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با 280 نفر از اساتید، دانشجویان مقطع دکتری رشته مدیریت و مدیران واحدهای تولیدی- خدماتی تهران، جمع آوری شده است و با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای چهارگانه مدیریت دانش بومی از یک سو و متغیرهای قابلیت فردی و خودباوری دانشجویان، از سوی دیگر است.
علی رضائیان, بهروز دری, غلامعلی طبرسا, علی آقایی
PDF