دوره 2, شماره 3

پاییز1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

استفاده گسترده از تیم و دستیابی به اثربخشی تیمی از جمله مهم ترین هدف های امروزی به حساب می آید. در این راستا تبیین اهرم هایی برای اثربخش تر کردن تیم های کاری ضرورتی برای دستیابی به این هدف است. در این پژوهش سعی شده است که مفاهیم رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی به عنوان اهرم هایی قوی در ارتقاء و بهبود اثربخشی تیمی معرفی شوند. جامعه آماری این پژوهش شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است و به منظور تحلیل داده های گردآوری شده توسط ابزار پرسش نامه، از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده چارچوب نظری پیشنهادی را تأیید می کند و بیانگر ارتباط قوی رهبری تحول آفرین با سرمایه اجتماعی و سرمایه اجتماعی با اثربخشی تیمی به صورت مستقیم و همچنین ارتباط رهبری تحول آفرین با اثربخشی تیمی به صورت غیرمستقیم است.
میلاد بختی, آرین قلی پور, ساجد گودرزی
PDF
این مقاله برگرفته از پژوهشی است که به بررسی متغیرهای مؤثر بر رضایت شهروندان خدمت گیرنده از خدمات دستگاه های دولتی می پردازد. رضایت مندی از متغیرهای مختلفی که به ابعاد کلان، میانی و خرد قابل تقسیم هستند، تأثیر می پذیرد؛ که در این مقاله تعدادی از متغیرهای میانی و خرد مورد بررسی قرار می گیرد. گرآوری داده های این مقاله با استفاده از طرح مقطعی در قالب روش تحقیق زمینه یابی با استفاده از نمونه ای به حجم 8352 نفر در دستگاه دولتی صورت پذیرفت. بر اساس الگوی مفهومی، رضایت مندی از مقایسه انتظار مراجعه کنندگان و برداشت ذهنی آنان از عملکرد سازمان به دست می آید. در این مقاله، این دو متغیر با استفاده از نظرسنجی، اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفته اند. تحلیل داده ها نشان داد که بین عملکرد و انتظار، اختلاف وجود دارد. فاصله مشاهده شده در تمامی متغیرها منفی است و بدان معناست که دستگاه های مورد مطالعه نتوانسته اند به صورت کامل نیازهای مراجعه کنندگان را پوشش دهند. هم چنین بر اساس یافته ها، بین متغیرهای «اعتماد»، «اطلاع رسانی»، «رفتار» و «تسهیلات» به عنوان متغیرهای پیش بین، با «رضایت مندی» به عنوان متغیر ملاک، رابطه مشاهده می شود. میزان تأثیر مجموع عوامل مطالعه شده در مقدار تعدیل شده آنالیز چند متغیره، 8/52 درصد است و به این معناست که متغیرهای بررسی شده قادر به پیش بینی و تبیین 8/52 درصد از رضایت مراجعه کنندگان بوده و لازم است پژوهش های بیشتری برای شناخت سایر عوامل تأثیرگذار بر رضایت، صورت پذیرد.
یوسف محمدی فر, نعمت الله موسی پور, سهراب دلانگیزان, محمد احمدی
PDF
از جمله نظریه های جدید که در پاسخ به کاستی های نظریه های سنتی و مدرن مدیریت و در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و در حال تغییر سازمان ها و جامعه مطرح شده است، نظریه مدیریت فرا نوگرا است. در این پژوهش میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا در مدیریت دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، در دو وضعیت موجود و مطلوب، مورد مطالعه قرار گرفته است. در بسیاری از متون مربوطه این مؤلفه ها در قالب عبارات «نوآوری و ابتکار»، «ترغیب»، «هم آفرینی»، «خود کنترلی» و «سازماندهی فعالی» مطرح شده است. روش مورد استفاده جهت انجام این پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی در سال تحصیلی 86- 85 بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و t^2 هتلینگ استفاده شد. نتایج حاصل، نشان داد که بر اساس t مشاهده شده، کلیه مؤلفه ها، در وضعیت موجود کمتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوب بیشتر از سطح متوسط هستند. در ضمن نتایج آزمون t^2 هتلینگ نشان داد که در وضعیت موجود میزان کاربست مؤلفه خودکنترلی بیشتر از سایر مؤلفه ها و میزان کاربست مؤلفه نوآوری کمتر از سایر مؤلفه ها بوده است، در حالی که آزمودنی ها میزان مطلوبیت مؤلفه هم آفرینی را بیش از سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. به طور کلی نتایج گویای این است که، مدیریت دانشگاه ها در حال حاضر به میزان اندکی از این مؤلفه ها برخوردار است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
فاطمه طاهرپور, سعید رجایی پور, عبدالرسول جمشیدیان
PDF
چرا بسیاری از سازمان ها که از سیستم های اطلاعات شرکت های موفق استفاده می کنند به نتیجه لازم دست نمی یابند؟ چه عامل تأثیرگذاری وجود دارد که سبب موفقیت سیستم در یک سازمان می شود و در سازمان دیگر به شکست منتهی می شود. آیا باید مسئولان سیستم های اطلاعات اهمیت فرهنگ سازمانی را در نظر گیرند و سیستم را بومی کنند تا بتوانند از توانایی های سیستم جدید در جهت پیشتازی سازمان استفاده کنند؟ این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مناسب برای این سوال هاست. بین منظور تأثیر فرهنگ سازمانی با پنج متغیر تصمیم گیری گروهی، یادگیری، اشتراک قدرت، مشارکت و تحمل مخاطره بر سیستم های اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا 115 نفر از پرسنل بخش ستاد بانک سامان شهر تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به نرمال بودن کلیه متغیرها، آزمون T جهت بررسی رابطه متغیرهای فرهنگ و استقرار سیستم های اطلاعات و آزمونه فریدمن برای رتبه بندی متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. پس از بررسی داده ها، همه فرضیه ها مورد پذیرش واقع شد.
فرخ قوچانی, مریم بدری زاده
PDF
در این پژوهش سعی شده است برای بررسی هر یک از متغیرهای تأمین نیاز افراد حرفه ای منابع انسانی به ابزارهای E- HRM ، شایستگی ها و نقش های آن ها مدلی ارائه شود. همچنین رابطه شایستگی ها (متغیر مستقل) و ایفای اثربخش نقش های آن ها (متغیر وابسته) و نقش تأمین نیاز افراد حرفه ای منابع انسانی به ابزارهای E- HRM (متغیر تعدیل گر) در رابطه با دو متغیر مذکور بررسی شده است. به همین منظور، نمونه آماری تصادفی به تعداد 140 نفر از میان افراد حرفه ای منابع انسانی در رده های کارشناس به بالا در شرکت های خودروساز گروه سایپا انتخاب شد. یافته های پژوهش، تصویر روشنی از هر یک از متغیرها و چگونگی روابط آن با دیگر متغیرها ارائه کرده است. با بررسی رابطه ی بین دو متغیر مستقل و وابسته مشخص شد که آنها در ابعاد مختلف رابطه معنی دار و مثبت دارند که شدت و ضعف آن متفاوت است. همچنین با بررسی نقش متغیر تعدیل گر تأمین نیاز افراد حرفه ای منابع انسانی به ابزارهای E- HRM بر رابطه بین شایستگی های افراد حرفه ای منابع انسانی و اجرای اثربخش نقش های آنان این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که البته میزان تأثیرگذاری این متغیر در روابط متغیرها متفاوت است.
علی اوتارخانی, امیراردلان علاءالدینی
PDF
یکی از وظایف اصلی مدیران، ایجاد زمینه ی مناسب برای انجام کارها به وسیله کارکنان است. عده ای از مدیران از واگذاری امور و تفویض برخی از اختیارات خود سرباز می زنند و از آن واهمه دارند. آنان می پندارند که چون مسؤولیت پذیرفته اند، واگذاری امور به دیگران، کار صحیحیح نیست؛ چرا که با این عمل، از قدرت آنان کاسته می شود. این مدیران از انجام بسیاری از کارهای اساسی سازمان- از جمله تفکر درباره ی آینده ی سازمان، رشد و پرورش کارکنان، تدوین خط مشی سازمان و غیره- باز می ماندد. در این مقاله به مدیرانی که دارای ویژگی های یاد شده هستند و همواره احساس ناامنی می کنند، لقب «مدیر اختاپوس» داده ایم و به دنبال آن، نشانه های مدیر اختاپوس را برشمرده ایم. سپس به طرز تلقی این دسته از مدیران، تأثیر عوامل اقتضایی در میزان اختاپوسی عمل کردن مدیر، مزایای مدیر غیراختاپوسی، چگونگی مقابله با مدیر اختاپوس و بررسی پیشینه ی نوشتاری مدیریت در خصوص مخالفت با این نوع مدیریت، می پردازیم. در این مقاله سعی شده است با توجه به مبانی نظری پژوهش و ویژگی های مدیر اختاپوس، ابزاری برای سنجش آن ارائه شود. برای استخراج عامل ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بدین منظور از نرم افزار SPSS نسخه 16 برای تحلیل داده ها کمک گرفته شد و در نهایت، چهار عامل جزئی نگر، شیفته کار، هراسان از شکست، و فاقد عدم اعتماد برای مدیر اختاپوس شناسایی شد.
علی نصر اصفهانی, مهدی نصر اصفهانی
PDF
هدف از این مقاله، بررسی وضعیت موجود و مطلوب توسعه تکنولوژی در سطح کلان کشور از نگاه صاحبنظران و خبرگان حوزه تکنولوژی است. در بررسی وضعیت موجود تکنولوژی و توسعه آن، از دو دسته اطلاعات اسنادی موجود در بانک های اطلاعاتی داخلی و بین المللی و نیز نظرخواهی از صاحبنظران با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شده است. بررسی وضعیت مطلوب توسعه تکنولوژی در افق برنامه چشم انداز کشور، بر اساس داده های حاصل از مصاحبه ها صورت گرفته است. این مطالعه، یک بررسی توصیفی (اسنادی، پیمایشی) و کیفی بر اساس رویکرد نظری نظام ملی نوآوری می باشد. یافته های این بررسی نشان می دهد وضعیت کارکردهای هفتگانه نظام ملی نوآوری ایران در وضعیت موجود در بین کشورهای منطقه چشم انداز، با ناکارکردی ها و معضلات مهمی نظیر ضعف و توانمندی های خلق فناوری، توانمندی های کسب فناوری، توانمندی های انتشار فناوری، کارآفرینی تکنولوژیک و بازار کالاها و خدمات مواجه است. داده های حاصل از بررسی های اسنادی و میدانی این پژوهش نشان می دهد دستیابی به جایگاه مورد نظر در برنامه چشم انداز کشور، نیازمند راهکارها و راهبردهای راهگشا و مهمی است.
شمس السادات زاهدی, حمید امین اسماعیلی, حجت الله حاجی حسینی, حسن واعظی
PDF