دوره 2, شماره 2

تابستان1390

فهرست مطالب

علوم اجتماعی و رفتاری

هدف از پژوهش حاضر تعیین معیارهای اصلی و فرعی و استانداردهای کیفی و نمره گذاری پایان نامه های مکتوب رشته های علوم رفتاری )مدیریت ، روانشناسی ، علوم تربیتی و جامعه شناسی( دانشگاه پیام نور است. 173 معیار ارزیابی پس از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با متخصصان روش پژوهش و سنجش و اندازه گیری در قالب پرسشنامهای با مقیاس لیکرت و رتبه بندی تنظیم شد. سپس به صورت تصادفی ساده 112 تن از حدود 200 تن از اساتید شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور در رشته های یادشده به پرسشنامه پاسخ دادند. مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تدوین شده حدود 99/0 برآورد شد که نشان دهنده قابلیت اعتماد بالای مقیاس است. نتایج آزمون دو جمله ای نشان داد که با بیش از 99 درصد اطمینان معیارهای تدوین شده از دیدگاه اساتید، مورد تأیید است. با استفاده از آزمون خی دو معیارهای اعتبار سنجی شده از دیدگاه اساتید در سه طبقه استاندارد پذیرش بدون اصلاح، پذیرش با اصلاح جزئی و پذیرش با اصلاح کلی طبقه بندی شدند. سرانجام استانداردهای نمره گذاری معیارهای ارزیابی با استفاده از تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی مشخص شد.
طاهره فیضی, مسعود گرامی پور
PDF
یکی از کاستی های موجود در حوزه مدیریت عملکرد، نبودِ یکپارچگی و انسجام بین اجزای این نظام در سطوح مختلف سازمانی است و این مشکل به ویژه در زمینه ایجاد انسجام بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطح سازمانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان مشهودتر است. در این مقاله تلاش شده تا الگویی ارائه شود که بتواند یکپارچگی لازم را بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطوح سازمانی و فردی ایجاد کند. برای این منظور، بعد از بررسی الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی موجود، الگوی تعالی سازمان) EFQM ( و کارت امتیازی متوازن) BSC ( به عنوان الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی مناسب انتخاب شدند. سپس با تلفیق این دو الگو و استخراج معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی از آن ها، مجموعهای از شاخصهای اولیه جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان استخراج شد. در مرحله بعد پرسش نامه هایی طراحی و در بین گروهی از خبرگان توزیع و بر اساس نظرات آنان، الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان در سه مرحله متوالی با روش دلفی نهایی شد. الگوی یادشده دارای 9 بعد، 25 مؤلفه و 76 شاخص بوده و می تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمانهای مختلف به کار رود. در نهایت به منظور تعیین تناسب الگوی پیشنهادی و انطباق آن با نیازمندیها و اقتضائات هر سازمان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ضرائب اهمیت هر یک از ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های موجود در الگو برای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تعیین و نتایج آن در این مقاله گزارش شده است.
حبيب اله رعنايي کردشولي, آسيه سقاپور
PDF
هدف این مقاله، معرفی اجمالی اصلی ترین نظریه های بازنشستگی و دستیابی به وضعیت کاری و نگرش دانشگاهیان به پدیده بازنشستگی پس از بازنشسته شدن آن ها است. در این راستا، جامعه آماری، متشکل از 33 تن از استادان، دانشیاران و استادیاران دانشگاه فردوسی مشهد است که در دامنه زمانی سال های 1387- 1378 بازنشسته شده بودند. از پرسشنامه پاسخ بسته و باز برای جمع آوری داده های مورد -نیاز استفاده به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و U من ویتنی استفاده شد. عمده ترین یافته ها حاکی از آن بود که اغلب اساتید مورد مطالعه، کماکان به فعالیت های علمی دانشگاهی در کنار فعالیت های غیردانشگاهی اشتغال دارند. آن ها از این که در تنظیم وقت خود از استقلال بیشتری برخوردارند خشنودند، اما نسبت به کمرنگ تر شدن ارتباط با همکاران و دانشجویان در مقایسه با گذشته ناخشنودند. هم چنین از مسئولین دانشگاه و به ویژه وزارت متبوع انتظار دارند که اولاً بازنشستگی به طور عام و بازنشستگی اعضاء هیأت علمی به طور خاص در ابعاد گوناگون مورد مطالعه دقیق و همه جانیه قرار گیرد و ثانیاً در کوتاه مدت با تدوین برنامه ای نظام مند از توانمندی های آن ها به طور مؤثرتری بهره گیرند.
سعید مرتضوی, علی شیرازی, لیلا مرتضوی
PDF
كارايي و اثربخشي مديريت دولتي در گرو تحكيم حلقه هاي ضعیف آن است. یکی از این حلقه هاي ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوي بومي مديريت دولتي است كه براي پیاده سازی چشم انداز 1404 از قابلیت های سازگار با شرايط وضعی كشور برخوردار باشد. كم توجهي به نیاز كليدي كاركرد الگوهاي تقليدي را در مقابل تغييرات محيطي كاهش ميدهد. طبق نظريه اقتضايي يك بهترين الگوي مديريت دولتي وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوي مديريت دولتي( اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزشهای همگانی، و مدیریت ارزشهای متعالی) براي تحقق حاكميت تزا چشم انداز 1404 از ديدگاه خبرگان مورد بررسي قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه اولا حاكميت مطلوب تر از چشم انداز با ويژگيهاي ششگانه عدالت گرايي، قانون گرايي، مشاركت جويي، ارزش گرايي، توسعه گرایی ، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از ديدگاه خبرگان مديريت دولتي، ضروري است يك الگوي تلفيقي مديريت دولتي براي پياده سازی حاكميت تراز چشم انداز به کار گرفته شود.
فرج اله رهنورد
PDF