همکاری با انجمن: انجمن علمی علوم مدیریت ایران

نرخ پذیرش فعلی مقالات: 18 درصد

ترتیب توالی نشریه: به صورت فصلنامه - هر سه ماه یکبار

نوع مقالات قابل پذیرش: علمی

سبک داوری مقالات: داوری دو سو ناشناس (به صورت تخصصی و Peer Review)

تعداد مقالات در هر شماره: حداقل 7 مقاله

جزو مجلات علمی مورد تأیید وزارت علوم: بلی

رتبه آخرین ارزیابی: ب (سال 1398)

مجوز وزارت علوم: دارد

شماره مجوز: 93857

کد مصوب کمیسیون: 308

تاریخ شروع اعتبار: 1390/04/01

قالب انتشار: به صورت چاپی- الکترونیکی

زبان انتشار نشریه: فارسی - انگلیسی

استفاده از سامانه‌های مشابهت‌یاب: سمیم‌نور، ایران‌داک، همتاجو و همیاب

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری و پذیرش مقالات: 5 ماه

سبک مأخذنویسی مقالات (درون متنی و پایانی): بر اساس استاندار APA

----------------------------------------------------------------------------------

بازه‌های زمانی بررسی اولیه مقالات

نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی 6 بار در سال و فقط در بازه‌های زمانی زیر اقدام به بررسی اولیه مقالات خواهد نمود. این نشریه به جز در بازه‌های زمانی اعلام شده، اقدام به بررسی اولیه مقالات ارسالی نخواهد نمود؛ بنابراین لازم است نویسندگان گرامی هنگام ارسال مقاله خود به این مسئله توجه نماید.

1. بررسی اولیه (1): هفته اول اردیبهشت‌ماه

2. بررسی اولیه (2): هفته اول تیرماه

3. بررسی اولیه (3): هفته اول شهریورماه

4. بررسی اولیه (4): هفته اول آبان‌ماه

5. بررسی اولیه (5): هفته اول دی‌ماه

6. بررسی اولیه (6): هفته اول اسفندماه

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1399 

1. ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم اله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


3. تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

بهمن مؤذن؛ رضا نجف‌بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله‌وری


4. تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

معصومه محمدی پور پامساری؛ بهمن حاجی پور؛ اکبر عالم تبریز


5. ارائه مدل رهبری فضیلت‌گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران

فریدون رشیدی؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفر؛ علی مهدی‌زاده اشرفی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
2251-6069
شاپا الکترونیکی
2645-4157

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان