palette
بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر نگرش کارآفرینانه کارکنان: نقش میانجی معنویت (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)
کمال سخدری, عامر دهقان نجم ابادی, صاحب ایمانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ­ها از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر رویکرد کمی می­باشد، بررسی تأثیر درک کارکنان از رهبری اخلاقی، بر نگرش کارآفرینانه آنها با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت کارکنان است. جامعه آماری پژوهش شامل 175 نفر از کارکنان ادارات تابعه مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­ای تصادفی و فرمول کوکران، تعداد 125 نفر به ‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم­افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش از یک سو حاکی از تأثیر مستقیمِ مثبت و معنادار رهبری اخلاقی بر معنویت و نگرش کارآفرینانه کارکنان و از سویی دیگر، تأثیر غیر مستقیم رهبری اخلاقی بر نگرش کارآفرینانه از طریق متغیر میانجی معنویت می باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که درک کارکنان از رهبری اخلاقی بر سطح معنویت و در نتیجه نگرش کارآفرینانه آنان تأثیر گذار است. این نتایج بینش­های ارزشمندی در رابطه با منشاء نگرش­های کارآفرینانه کارکنان در سازمان­ها برای افزایش نرخ وقوع رفتارهای کارآفرینانه سازمانی ارائه می نماید.

واژگان کلیدی
رهبری اخلاقی، معنویت، نگرش کارآفرینانه، پرسشنامه (پیمایش)

منابع و مآخذ مقاله

اکبری، مرتضی؛ شکیبا، حجت؛ زهتابی، منا (1391). رابطه باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان داشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی)، توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد چهارم، 105-87.

امیری، علی‌نقی؛ مرادی، یزدان (1387). نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 49، 67-45.

پاداش، فریبا؛ گل‌پرور، محسن (1389). رابطه رهبری اخلاق‌مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره 1 و 2، 110-103.

جعفری، علیرضا (1388). بررسي رابطه جهت‌گيري مذهبي (دروني-بروني) با شيوه‌هاي مقابله با استرس در دانشجويان. فصلنامه علوم رفتاری، شماره یک، دوره یک، 114-91.

حسین‌پور، داوود؛ کوشکی‌جهرمی، علیرضا؛ بودلایی، حسن (1390). معنویت به عنوان حلقه بین توانمندسازی و بروز رفتارهای کارآفرینانه. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره یک، شماره یک، 92-65.

حقیقی، محمد علی؛ حیدری، فائزه؛ کاظمی، معصومه (1391). معنویت، شادی و محیط کار. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 10، 151-131.

سلاجقه، سنجر؛ کریمی، سمانه، (1391). رهبری معنوی ابزاری مناسب بر کارآفرینی سازمانی. کنفرانس ملی کارافرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران.

عابدی ‌جعفری، حسن؛ رستگار، عباسعلی (1386). ظهور معنویت در سازمان‌ها (مفاهیم، تعاریف، پیش-فرض‌ها، مدل مفهومی). فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 5، 121-99.

عترت‌دوست، محمد (1389). درآمدی بر معنویت‌شناسی سازمانی و کارکردهای آن در نیروی انتظامی. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 32، 120-105.

مبینی‌دهکردی، علی؛ رضازاده، آرش؛ دهقان نجم‌آبادی، عامر؛ دهقان نجم‌ابادی، منصور (1391). تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر گرایش کارآفرینانه سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد). توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، 66-47.

مقیمی، سیدمحمد؛ رهبر، امیرحسین؛ اسلامی، حسن (1386). معنویت سازمانی و تاثیر آن در خلاقیت کارکنان. اخلاق در علوم رفتاری، سال دوم، شماره 3 و 4، 98-89.

Abdullah, A. G. K., Alzaidiyeen, N. J., & Aldarabah, I. T. (2009). Workplace spirituality and leadership effectiveness among educational managers in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 10 (2), 304-316.

Ahmed, I., Nawaz, M.M., Ahmad, Z., Shaukat, M.Z., Usman, A., Rehman, W. & Ahmed, N. (2010). Determinations of Students Entrepreneurial Career Intentions: Evidence from Business Graduates. European Journal of Social Sciences, 15 (2), 14-22.

Aronson, E. (2001). Integrating leadership styles and ethical perspectives. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 18 (4), 244-256.

Balog, A. M., Baker, L. T., & Walker, A. G. (2014). Religiosity and spirituality in entrepreneurship: a review and research agenda. Journal of Management, Spirituality & Religion, 11 (2), 159-186.

Brown, M. E., & Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership. Business Ethics Quarterly, 20 (4), 583-616.

Burger, L., O’Neill, C., Mahadea, D. (2005). The impact of previous knowledge and experience on the entrepreneurial attitudes of Grade 12 learners. South African Journal of Education, 25, 89–94.

Chughtai, A., Byrne, M., & Flood, B. (2014). Linking ethical leadership to employee well-being: The role of trust in supervisor. Journal of Business Ethics, 1-11.

Claar, V.V., Tenhaken, V.R. & Frey, R. (2009). Entrepreneurial Attitudes of MBA Student in the United State Relative to the CIS: The Case of Armenia. International Business & Economics Research Journal, 8 (2), 65-76.

Dent, E. B., Higgins, M. E., & Wharff, D. M. (2005). Spirituality and leadership: An empirical review of definitions, distinctions, and embedded assumptions. The Leadership Quarterly, 16 (5), 625-653.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of marketing research, 382-388.

Gotsis, G., & Kortezi, Z. (2008). Philosophical foundations of workplace spirituality: a critical approach. Journal of business ethics, 78 (4), 575-600.

Hulland, J. (1999). ‘Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20 (2), 195–204.

Kalshoven, K., & Den Hartog, D. N. (2009). Ethical leader behavior and leader effectiveness: The role of prototypicality and trust. International Journal of Leadership Studies, 5 (2), 102-120.

Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. (2011). Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22 (1), 51-69.

Kauanui, S. K., Thomas, K. D., Rubens, A., & Sherman, C. L. (2010). Entrepreneurship and spirituality: A comparative analysis of entrepreneurs’ motivation. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 23 (4), 621-635.

Krishnakumar, S., & Neck, C. P. (2002). The “what”,“why” and “how” of spirituality in the workplace. Journal of managerial psychology, 17(3), 153-164.

Li, J., Zhang, Y., & Matlay, H. (2003). Entrepreneurship education in China. Education & Training, 45 (8/9), 495-505.

Lindsay, N. J. (2005). Toward a cultural model of indigenous entrepreneurial attitude. Journal of the Academy of Marketing Science, 5, 1-17.

LopePihie, Z.A. & Bagheri, A. (2011). Malay Students Entrepreneurial Attitude and Entrepreneurial Efficacy in Vocational and Technical Secondary Schools of Malaysia. Petrakis Journal of Social Science Humanities, 19 (2), 433-447.

Magner, N., Welker, R. B., & Campbell, T. L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation processes in a latent variable structural equations framework. Accounting and Business Research, 27 (1), 41-50.

Marques, J. F. (2006). The spiritual worker: An examination of the ripple effect that enhances quality of life in-and outside the work environment. Journal of Management Development, 25(9), 884-895.

Masoudnia, Y., & Szwejczewski, M. (2012). Bootlegging in the R&D departments of high- technology firms. Research-Technology Management,55 (5), 35-42.

Mayer, D. M., Aquino, K., Greenbaum, R. L., & Kuenzi, M. (2012). Who displays ethical leadership, and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership. Academy of Management Journal, 55 (1), 151-171.

Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of organizational change management, 16 (4), 426-447.

Nelson, J. A., Kirk, A. M., Ane, P., & Serres, S. A. (2011). Religious and Spiritual Values and Moral Commitment in Marriage: Untapped Resources in Couples Counseling?. Counseling and Values, 55 (2), 228-246.

Neubert, M. J., Carlson, D. S., Kacmar, K. M., Roberts, J. A., & Chonko, L. B. (2009). The virtuous influence of ethical leadership behavior: Evidence from the field. Journal of Business Ethics, 90 (2), 157-170.

Piccola, R. F., Greenbaum, R., Hartog, D. N. D., & Folger, R. (2010). The relationship between ethical leadership and core job characteristics. Journal of Organizational Behavior, 31 (2‐3), 259-278.

Qasemi, H. R. (2009). Toward a Spiritual System in Organization through Spiritual Leadership. In Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the ISSS-2009, Brisbane, Australia (Vol. 1, No. 1).

Resick, C. J., Hanges, P. J., Dickson, M. W., & Mitchelson, J. K. (2006). A cross-cultural examination of the endorsement of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 63 (4), 345-359.

Robinson, P. B., Stimpson, D. V., Huefner, J. C., Hunt, H. K. (1991). An Attitude Approach to the Prediction of Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 50, 13-31.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 26 (1), 217–226.

Shariff, M. N. M., & Saud, M. B. (2009). An attitude approach to the prediction of entrepreneurship on students at institution of higher learning in Malaysia. International Journal of Business and Management, 4 (4), 129-135.

Steinbauer, R., Renn, R. W., Taylor, R. R., & Njoroge, P. K. (2014). Ethical leadership and followers’ moral judgment: The role of followers’ perceived accountability and self-leadership. Journal of business ethics, 120 (3), 381-392.

Vaill, P. (2000). Introduction to spirituality for business leadership. Journal of Management Inquiry, 9 (2), 115-116.

Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115 (2), 204-213.

Yang, C. (2014). Does ethical leadership lead to happy workers? a study on the impact of ethical leadership, subjective well-being, and life happiness in the Chinese culture. Journal of Business Ethics, 123 (3), 513-525.

Yılmaz, E. (2010). The analysis of organizational creativity in schools regarding principals’ ethical leadership characteristics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 3949-3953.

Zehir, C., & Erdogan, E. (2011). The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1389-1404.

Zheng, W., Yang, B., & McLean, G. N. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63 (7), 763-771.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.