palette
 • account_circle کاربر
 • درباره نویسندگان

  هانیه محمدی
  گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
  ایران

  دانشجوی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

  سید محمد زرگر
  گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
  ایران

  عضو هیئت علمی

  هادی همتیان
  گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
  ایران

  عضو هیئت علمی

  یونس وکیل الرعایا
  گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
  ایران

  عضو هیئت علمی

 • assignment محتوای مجله
 • infoاطلاعات
 • format_sizeاندازه فونت
مدلسازی تأثير اینترنت اشيا بر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)

چکیده

هدف: اینترنت اشیا نسل پیشرفته اینترنت است که به سرعت در حال گسترش است و بر سازمان‌ها تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. منابع انسانی که عنصر کلیدی سازمان‌ها هستند بی شک تحت تأثیر این فناوری قرار خواهند گرفت. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای بررسی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی است.

طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش 15 نفر از خبرگان و 220 نفر از کارکنان سازمان‌های هواپیمایی کشور بود که خبرگان با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و کارشناسان با نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ترکیب سه روش دلفی برای استخراج عوامل، دیماتل برای بررسی ارتباط میان متغیرها و رسم مدل و معادلات ساختاری برای آزمون و تأیید مدل بهره گرفته شد.

یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از آزمون فرضیات تأثیر مثبت و معنی‌دار پیاده‌سازی اینترنت اشیا بر کیفیت اطلاعات منابع انسانی و تأثیر مثبت و معنی‌دار کیفیت اطلاعات بر فعالیت‌های منابع انسانی از جمله برنامه‌ریزی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، استخدام و جذب، آموزش و نظام جبران خدمات را تأیید کرد.

محدودیت‌ها و پیامدها: این تحقیق فقط به بررسی پیاده‌سازی اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی تمرکز داشته است و تأثیر این نوآوری بر منابع انسانی و کارکنان بهتر است در پژوهش‌های آتی مورد بررسی قرار گیرد.

پیامدهای عملی: اینترنت اشیا پدیده‌ای نوظهور و محبوب است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در این تحقیق مدلی برای تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی ارائه می‌شود.

ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله جز اولین مقالاتی است که با تمرکز به فناوری جدید اینترنت اشیا و با استفاده از ترکیب روش‌های کیفی و کمی مدلی برای تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی در ایران انجام شده است.
واژگان کلیدی
اینترنت اشیا، مدیریت منابع انسانی، تکنیک دلفی، تکنیک دیماتل، مدلسازی معادلات ساختاری

منابع و مآخذ مقاله

Abtahi, S. H. (1989). Training and human resource development. First Edition, Iranian Industrial Development and Renovation Organization (in Persian).

Baloh, p. Trkman, P. (2003). Influence of Internet and Information Technology on Work and Human Resource Management. Informing Science. 497- 506.

Barman, A., Das, K. (2018). Internet of Things (IoT) as the Future Smart Solution to HRM-How would wearable IoT bring organisational efficiency? International Conference Dec,2018, to be organised by RDAÐat Sibsagar, Assam

Bhuvaneswari, V., Porkodi, R. (2014). The Internet of Things (IoT) Applications and Communication Enabling Technology Standards: An Overview. International Conference on Intelligent Computing Applications.

Boeck, K., Fagan, M., Fisher, W. et al (2019). Considerations for Managing Internet of Things (IoT) Cybersecurity and Privacy Risks. National Institute of Standards and Technology Interagency or Internal Report 8228.

Darvish H, Kolivand P, Rasouli R, Mobaraki H. Strategic Planning Model for Private Hospitals with Delphi Method: a Study in Khatam Alanbia Hospital . Shefaye Khatam. 2014; 2 (S2) :1-10 (in Persian).

Davenport, T. H., Harris, J., & Shapiro, J. (2010). Competing on talent analytics. Harvard Business Review, 88(10), 52-58.

Deloitte (2016), ‘Will IoT technology bring us the quantified employee?’, The Internet of Things in human resources, https://www2.deloitte.com/.../internet-ofthings/ people-analytics-iot-human-resources.

Haji Shah Karam M, Mohammadi S. (2016). The proposed architecture of the Internet of Things based recommender systems for intelligent building in Tehran. 32 (1): 275-295 (in Persian).

Hooman, H. A. (2005). Structural Equation Modeling Using LISREL Software. First edition, Tehran: SAMT Publications (in Persian).

Jirasatjanukul, K., Nilsook, P., Wannapiroon, P (2019). Intelligent Human Resource Management Using Latent Semantic Analysis with the Internet of Things. International Journal of Computer Theory and Engineering, 11 (2): 23-26.

Kahlert, M. (2016). Understanding customer acceptance of Internet of Things services in retailing: an empirical study about the moderating effect of degree of technological autonomy and shopping motivations.

Manyika, J., Chui, M., Bisson, P., Woetzel, J., Dobbs, R., Bughin, J., & Aharon, D. (2015). The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype. McKinsey Global Institute, (June), 144. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05029-4_7.

Rezaeian, A. (1990). Management principles. First edition. SAMT Publications. Tehran (in Persian).

Rezaian, Ali (1993). Management of Organizational Behavior. Faculty of Management Publications. University of Tehran. Tehran (in Persian).

Rose, K., Eldridge, S., & Chapin, L. (2015). The Internet of Things: An Overview Understanding the Issues and Challenges of a More Connected World. (C. Marsan, Ed.). Geneva, Switzerland: The Internet Society (ISOC).

Sa’adat, Esfandiar (2002). Human resources management. SAMT Publications. Tehran (in Persian).

teimouri, N., Rangriz, H., Abdollahi, B., Zeinabadi, H. (2018). Prioritizing the Factors Affecting the Recruitment of Human Resource and Providing an Appropriate Model Based on the Merit System. Journal of Research in Human Resources Management, 10(2), 207-230 (in Persian).

Tenenhaus, M., Esposito vinzi, V., Chatelin, Y. M. & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & Data analysis, 48 (1). 159-205.

Venkatesh A.N. (2017), ‘Connecting the Dots: Internet of Things and Human Resource Management’, American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, Vol. 17, Issue 1, pp 21-24

Vivekananth, P. (2016). The Impact of Internet of Things(IoT) in Human Resource Management. IPASJ International Journal of Management. 4 (9): 1-3.

Yawson, R. M., Woldeab, D., Osafo, E. (2018). Human Resource Development and the Internet of Things. Proceedings of the 25th Annual Academy of Human Resource Development International Research Conference in the Americas. Richmond VA, USA. February 14 -17,. DOI: 10.31124/advance.9638417.v1.

Zargar S M. (2019). Assessment of barriers to establishing the Internet of things in libraries in Iran based on a combined approach.34 (3) :1371-1398 URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3773-fa.html (in Persian).


ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.