palette
 • account_circle کاربر
 • درباره نویسندگان

  زهرا شمس
  دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران
  ایران

  مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی

  حجت وحدتی
  دانشیار مدیریت، دانشکده اقتصاد و امور اداری، دانشگاه لرستان، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت

  حسن زارعی متین
  استاد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت

  هوشنگ نظر پوری
  دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت

  نجم الدین موسوی
  دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت

 • assignment محتوای مجله
 • infoاطلاعات
 • format_sizeاندازه فونت
احصاء عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

چکیده

هدف: امروزه سازمان ها برای توسعه بایستي بتوانند در برابر نوسانات و چالش ها پیشرو، سازگار و مقاوم باشند، از این رو آشنایي با مفاهیم بنیادی تاب آوری و توسعه آن برای همه سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف اساسی مقاله حاضر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تاب آوری سازمانی است.

روش شناسی: این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام شده است تا بتواند یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظامند بررسی نماید. ابزار گردآووری داده ها و اطلاعات این مقاله اسناد موجود در این حوزه در سایت های الکترونیکی معتبر در بازه زمانی 2015 تا 2019  و شامل 34 مقاله بود. شیوه تحلیل داده ها کدگذاری باز بوده است

یافته های پژوهش: در این پژوهش تعداد 340 کد شناسایی گردید و سپس کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند براین اساس، کدهای استخراج شده در قالب 24 تم و تم های شناسایی شده در قالب  8 مفهوم طبقه بندی شدند.

ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به مدلی جامع برای تاب آوری سازمانی با استفاده از روش فراترکیب از نوآوری های این پژوهش است که می تواند به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: تاب آوری، تاب آوری سازمانی، سازگاری، انطباق پذیری، ظرفیت تاب آوری، روش فراترکیب

نوع مقاله: علمی

واژگان کلیدی
تاب آوری- تاب آوری سازمانی- سازگاری- انطباق پذیری- ظرفیت تاب آوری- روش فراترکیب

منابع و مآخذ مقاله

Amaratunga, Ishara Malalgoda , Keraminiyage.(2018). Contextualising mainstreaming of disaster resilience concepts in the construction process. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment Vol. 9 No. 4/5, 2018 pp. 348-367

Annarelli, F. Nonino. (2016). Strategic and operational management of organizational resilience: Current state of research and future directions. The International Journal of Management Science. Omega 62 (2016) 1–18

Augusta ,Souza, Fernandes Alves, Macini. (2017). Resilience for sustainability as an eco-capability. International Journal of Climate Change Strategies and Management Vol. 9 No. 5, 2017 pp. 581-599

Barasa, Edwine , Mbau, Rahab, Gilson, Lucy .(2018). What Is Resilience and How Can It Be Nurtured? A Systematic Review of Empirical Literature on Organizational Resilience. International Journal of Health Policy and Management, 2018, 7(6), 491–503

Boin Arjen & Michel J. G. van Eeten. (2013). The Resilient Organization.Public Management Review Vol. 15 , Iss. 3,2013

Burnard, K. & Bhamra, R., (2011). Organisational resilience: development of a conceptual framework for organisational responses. International Journal of Production Research, 49(18), 5581- 5599.

Coppola, D.P., (2007). Introduction to International Disaster Management. Amsterdam; Boston, Butterworth Heinemann

Dahles, H., & Susilowati, T. P. (2015). Business resilience in times of growth and crisis. Annals of Tourism Research, 51, 34-50. doi:10.1016/j.annals.2015.01.002

Denyer, D. (2017). Organizational Resilience: A summary of academic evidence, business insights and new thinking. BSI and Cranfield School of Management.

Duchek, S. Bus Res (2019). Organizational resilience: a capability-based conceptualization. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1007/s40685-019-0085-7

Duchek, S., Raetze, S. & Scheuch, I. Bus Res (2019). The role of diversity in organizational resilience: a theoretical framework. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1007/s40685-019-0084-8

Durach, C.F., Wieland, A. and Machuca, J.A. (2015), “Antecedents and dimensions of supply chain robustness: a systematic literature review”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2 March, Vol. 45 Nos 1/2, pp. 118-137.

Elleuch, H., Dafaoui, E., Elmhamedi, A. and Chabchoub, H. (2016a), “Resilience and vulnerability in supply chain: literature review”, IFAC-PapersOnLine, Vol. 49 No. 12, pp. 1448-1453

Elleuch, H., Dafaoui, E., Elmhamedi, A. and Chabchoub, H. (2016b), “A quality function deployment approach for production resilience improvement in supply chain: case of agrifood industry”, IFAC-PapersOnLine, Vol. 49 No. 31, pp. 125-130.

Eschenfelder, K R and Shankar, K 2017 Organizational Resilience in Data Archives: Three Case Studies in Social Science Data Archives. Data Science Journal, 16: 12, pp. 1–12, DOI: https://doi.org/10.5334/dsj-2017-012

Galizia et al.(2016). Markers and Patterns of Organizational Resilience for Risk Analysis. IFAC-PapersOnLine 49-19 (2016) 432–437

Gölgeci, I. and Ponomarov, S.Y. (2015), “How does firm innovativeness enable supply chain resilience? The moderating role of supply uncertainty and interdependence”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 27 No. 3, pp. 267-282.

Goucher,Nancy Patricia(2007), Organizational Knowledge Creation to Enhance Adaptive Capacity: Exploratory Case Studies inWater Resource Management, Waterloo, Ontario, Canada

Gwet, K.L. (2014). Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among raters. Advanced Analytics LLC.

Hohenstein, N.O., Feisel, E., Hartmann, E. and Giunipero, L. (2015), “Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 45 No. 1, pp. 90-117

Ihab Hanna Salman Sawalha, (2015) "Managing adversity: understanding some dimensions of organizational resilience", Management Research Review, Vol. 38 Issue: 4, pp.346-366, https://doi.org/10.1108/MRR-01-2014- 0010

Jung, Kyujin.(2015). Sources of Organizational Resilience during the 2012 Korean Typhoons: An Institutional Collective Action Framework. Department of public administration university of NORTH TEXAS. A dissertation for the degree of Doctor

Kamalahmadi, M. and Parast, M.M. (2016), “A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: major findings and directions for future research”, International Journal of Production Economics, Vol. 171, pp. 116-133.

Kerr, Howard(2017). Organizational Resilience Index Report. Available from www.bsigroup.com/organizational-resilience. Accessed may 3, 2018

Kerr, Howard. (2018). Organizational Resilience Index Report 2018. bsigroup.com/organizational-resilience

Luthans, Fred. (2016) Psychological Capital. Translators: Behrooz Rezaei Manesh - Alireza Taghizadeh - Maryam Kahah. , Scientific Brand Publications, First (Persian)

Mentzer, John T., William DeWitt, James S. Keebler, Soonhong Min, Nancy W. Nix, Carlo D. Smith, and Zach G. Zacharia. "Defining supply chain management ". Journal of Business logistics 22 (2), 1 -25, 2001.

N. Sahebjamnia et al.(2018). Building organizational resilience in the face of multiple disruptions. International Journal of Production Economics 197 (2018) 63–83

Olivos, Ana M., "From Individual to Organizational Resilience, A Case Study Review" (2014). Master of Science in Organizational Dynamics Theses. 72. http://repository.upenn.edu/od_theses_msod/72

Patriarca et al.(2018). An Analytic Framework to Assess Organizational Resilience. Safety and Health at Work journal 9 (2018) 265e276

Ponomarov, Serhiy Y., and Mary C. Holcomb. "Understanding the concept of supply chain resilience ". The International Journal of Logistics Management 20(1),124 -143, 2009.

Rehak, Senovsky, Hromadab , Lovecek.(2019)Complex approach to assessing resilience of critical infrastructure elements. international journal of critical infrastructure protection 25 (2019) 125–138

Sellberg et al.(2018). From resilience thinking to Resilience Planning: Lessons from practice. Journal of Environmental Management 217 (2018) 906e918

Smith, K., Lawrence, G., MacMahon, A., Muller, J. and Brady, M. (2016), “The resilience of long and short food chains: a case study of flooding in Queensland, Australia”, Agriculture and Human Values, Vol. 33 No. 1, pp. 45-60.

Soni, Umang, Vipul Jain, and Sameer Kumar. "Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach" .Computers & Industrial Engineering74,11 -25, 2014

Stone, J. and Rahimifard, S. (2018), "Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the literature and synthesis of a novel framework", Supply Chain Management International Journal, Vol. 23 No. 3, pp. 207-238. https://doi.org/10.1108/SCM-06-2017-0201

Suweis, S., Carr, S., Maritan, A., Rinaldoc, A. and D’Odorico, P. (2015), “Resilience and reactivity of global food security”, Proceedings of the National Academy of Sciences of Sciences, Vol. 112 No 34, pp. 4811.

T. Eschenfelder, K R and Shankar, K 2017 Organizational Resilience in Data Archives: Three Case Studies in Social Science Data Archives. Data Science Journal, 16: 12, pp. 1–12, DOI: https://doi.org/10.5334/dsj-2017-012

Tendall, D.M., Joerin, J., Kopainsky, B., Edwards, P., Shreck, A., Le, Q.B., Kruetli, P., Grant, M. and Six, J. (2015), “Food system resilience: defining the concept”, Global Food Security, Vol. 6, pp. 17-23.

Tengblad, S. and Oudhuis, M. (2017). The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability Work, Organization, and Employmen. Springer Singapore, https://books.google.com/books?id=k7szDwAAQBAJ

Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J. and Zorzini, M. (2015), “Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study”, International Journal of Production Research, Vol. 53 No. 18, pp. 5592-5623.


ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.