palette
 • account_circle کاربر
 • درباره نویسندگان

  حامد محمدی
  مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
  ایران

  دکتری 

  سیدمهدی الوانی
  استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
  ایران

  عضو هیئت علمی

  غلامرضا معمارزاده طهران
  دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
  ایران

  عضو هیئت علمی

  ناصر حمیدی
  دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
  ایران

  عضو هیئت علمی

 • assignment محتوای مجله
 • infoاطلاعات
 • format_sizeاندازه فونت
تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

چکیده

هدف: اثربخشی نظام اداری عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه‌های توسعه است و بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یافتن به اهداف کلان جامعه عملی نیست. از این‌رو، هدف اصلی نوشتار حاضر، تبیین و سنجش عوامل موثر بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران می‌باشد.            

طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه‌های ایران تشکیل می‌دهد که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده‌ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

یافته‌های پژوهش: بین وضعیت موجود و مطلوب بعد مدیریتی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می‌شود، بدین‌معنا که بعد مدیریتی در وضعیت مطلوب در مقایسه با وضعیت موجود دارای حد بهینه کمتری می‌باشد.

محدودیت‌ها و پیامدها: از مهم‌ترین محدودیت‌های پژوهش حاضر، کمبود پژوهش‌های رقیب بوده است و با مراجعه به پايگاه‌هاي اطلاعاتي برخط داخلی و خارجی، به نظر رسید مقاله مرتبط با موضوع پژوهش حاضر کمیاب می‌باشد و در حیطه جستجوهای نویسنده، پژوهش مشابهی یافت نشد.

پیامدهای عملی: نتايج اين پژوهش مي‌تواند در راستای کارآمدی بیشتر نظام اداری ایران از سوي پژوهشگران، خط‌مشي‌گذاران و كارگزاران دولتي مورد بهره برداري قرار گیرد.

ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات حوزه مدیریت دولتی و به ویژه نظام اداری می‌افزاید. با توجه به کمبود پژوهش‌های مرتبط‌ در عرصه نظام اداری، مقاله حاضر می‌تواند خلاء تحقیقاتی در عرصه نظام اداری کشور را اندکی جبران نماید.

واژگان کلیدی
برنامه‌ریزی، ساختار و تشکیلات، رویه‌های مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، نظارت و ارزیابی.

منابع و مآخذ مقاله

AllamTabriz, A., & Farshbaf, J. (2005). Promoting and Maintaining People's Dignity in the Administrative System. Tehran: Management and Planning Organization Publications. (in Persian)

Alvani, S.M. (2002). Comparative Management. Tehran: Payame Noor University Press. (in Persian)

Alvani, S.M., & Sharirzadeh, F. (2000). Public Policy Process. Tehran: Allameh Tabataba'i University Press. (in Persian)

Andrws, C.W. (2018). Legitimacy and Context: Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. Public Administration and Development, 28, 171-180.

Ansah, M.O., & Louw, O.L. (2019). The influence of national culture on organizational culture of multinational companies. Journal Cogent Social Sciences, 5(1), 1-15.

Attar, S., & Khajeh Naeini, A. (2016). The Analysis of Affecting Factors in Inefficiency of Iran’s Policy Making System. Public Policy Quarterly, 1(1), 1-20. (in Persian)

Aykac, B., & Metin, H. (2012). The future of public organizations. Social and Behavioral Sciences, 62, 468- 472.

Azolukwan, V.A., & Perkins, J. (2009). Managerial perspectives on HRM in Nigeria: evolving hybridization. Cross cultural Management: An International Journal, 16(1), 62-82.

Bar, S.H. (2004). Iran: Cultural Values, Self-Image and Negotiation Behavior, Herzliya Conference, The Interdisciplinary center Herzliya. Lauder school of government diplomacy and strategy, Institute for policy and strategy.

Barani, S., Faghihi, A., & Najafbigi, R. (2018). Pathology of organizational culture in the public sector of Iran. Iranian Management Science Quarterly, 12(46), 1-19. (in Persian)

Berry, C.R. (2000). Developments in Personnel/ Human Resource Management in State Government. Marcel Dekker, Inc.

Carter, L.F., & Kitts, K.D. (2007). Managing Public Personnel: A turn-if- the- century perspective. Taylor and Francis Group, LLC.

Civil Service Management Law. (2007). Administrative and Employment Organization. (in Persian).

Cristofoli, D., Ditill, A., & Liguori, M. (2010). Do environmental and task characteristics matter in the control of externalized local public services, Unveiling the relevance of party characteristics and citizens “Offstage Voice”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(9), 350-372.

Daley, D.M. (2005). Handbook of Human Resource Management in Government: Designing Effective Performance Appraisal System, Inc.

Danaee-Fard, H. (2013). Challenges of Public Administration in Iran. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities. (in Persian)

Danaee-Fard, H., & Abbasi, T. (2008). Administration Reforms in Iran: Analysing Government Downsizing. Biannual Peer Review Journal of Business Strategies, 6(29), 101-122. (in Persian)

Das, B., & Garcia-Diaz, A. (2011). Factors Selection guidelines for job evaluation: a computerized statistical procedure. Computers and Industrial Engineering, 40, 259-272.

Elsenstadt, S.N. (1959). Political Struggle in Bureaucratic Societies. World Politics, 9(1), 257-259.

Faghihi, A., & Aghaz, A. (). Human Resource Management in Developing Countries: An Ecological Perspective. Journal of Public Management Research, 4(14), 5-22.

Faghihi, A., & Danaee-Fard, H. (2006). Bureaucracy and Development in Iran: A Historical-Comparative View. Tehran: Rasa Publishing. (in Persian)

Farazmand, A. (2018). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer International Publishing.

Frederickson, H.G. (1999). Ethics and the New Managerialism. Public Administration and Management:an Interactive Journal, 4(2), 299-324

Frederickson, H.G., Smith, K.B., Larimer, C.W., & Licari, M.J. (2012). The Public Administration Theory Primer. Westview Press.

Gholipour, R. (2013). Challenges of the Administrative System: A Case Study of Iran. Tehran: Tehran University Press. (in Persian)

Haghighi, M.A. (2005). Comparative Management. Tehran: Termeh Publications. (in Persian)

Haque, M.Sh. (1997). Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: A critique. Peace & Change, 22(4), 432-462.

Haruna, P.F. (2008). Culture, Development, and Public Administration in Africa. Administrative Theory & Praxis, 30(1), 143-147.

Hays, S.W., & Sowa, J.E. (2005). Staffing the Bureaucracy: Employee Recruitment and Selection. Published by Jossey – Bass.

Heady, F. (2001). Public administration: A comparative perspective. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel.

Hofstede, G. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: Mc Graw- Hill.

Homayonekatoziyan, M.A. (2005). State and Nation Conflict: Theory of History and Politics in Iran. Tehran: Ney Publishing. (in Persian)

Javidan, M., & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in iran: The land of individual achievers, strong family ties and powerful elite. Academy of Management Exceutive, 17(4), 127-142.

Johnson, R.W., & Miners, H. (2000). Approaches to promoting good governance, Near East Bureau. Democratic Institution support project.

Jreisat, J. (2010). Comparative public administration and Africa. International Review of Administrative Science, 76(4), 603-604.

KarimiShahabi, A., MemarzadehTehran, G., Alvani, S.M., & Modiri, M. (2017). Identifying the barriers to productivity of Iranian Public organizations. Journal of Development and Transformation Management, Special Issue, 1-10.

Koprić, I. (2019). Public Administration Reform in Croatia: Slow Modernization During Europeanization of Resilient Bureaucracy. Public Administration Issues, Special Issue I, 1-20.

Li, T., Kong, L., & Zhang, H. (2009). Performance evaluation model of public service-oriented government based on BP neural network. College of economics and management Shandong university of science and technology Qingdao, China.

Lindquist, E.A., & Hus, I. (2017). Accountability and monitoring government in the digital era: Promise, realism and research for digital-era governance. Canadian Public Administration, 60(4), 627-626.

Management and Planning Organization of Iran. (2004). Reform Processes and Methods of Work. Publication of the Vice President for Management Development and Human Capital. (in Persian)

Marume, S.B.M. (2016). Meaning of Public Administration. Journal of Research in Humanities and Social Science, 4(6), 15-20.

Matei, A., & Antonie, C. (2013). The New Public Management within the Complexity Model. 2nd World Conference on Business, Economics and Management -WCBEM 2013, 1125-1129.

McCourt, W. (2013). Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach, Policy Research Working Paper. The World Bank, East Asia and the Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit, April 2013, 1-32.

McGowan, R.P. (1984). Strategies for productivity improvement in local government. Public Productivity Review, 8(4), 314-331.

Ministry of Culture and Islamic Guidance. (2001). National Plan of Iranian Values and Attitudes. (in Persian)

Mirmohammadi, M., & Hassanpour, A. (2011). Iran's administrative system: An Analysis of Problems and Challenges. Journal of Public Administration perspective, 8(4), 9-22

Mohammadi, H., Alvani, S.M., Memarzade Tehran, G., & Hamidi, N. (2018). Identification of cultural barriers facing the Iranian administrative system. Journal of Organizational Culture Management, 16(1), 71-91. (in Persian)

Molina, A. (2009). Values in Public Administration the Role of Organizational Culture. International Journal of Organization Theory and Behavior, 12(2), 266-279.

OECD. (2015). OECD Regulatory Policy Outlook 201. Paris: OECD Publishing.

Olsen, J.P. (2005). Maybe It Is Time to Rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 1-24.

Peng, W.SH. (2008). A critique of Fred Riggs ecology of public administration. International Public Management Review, 9(1), 213-223.

Porcher, S. (2019). Culture and the Quality of Government. Public Administration Review, 7(1), 1-19.

Raczkowski, K. (2016). Planning and Decision Making in Public Management. In: Public Management. Springer, Cham, 21-53.

Riggs, F. (2000). Public Administration in America: The Exceptionalism a Hybrid Bureaucracy. Public Administration and Public Policy, 1, 1-7.

Rosenbloom, D. (1989). Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector. Random House.

Sager, F., and Rosser, CH. (2009). Weber, Wilson, and Hegel: Theories of Modern Bureaucracy. Public Administration Review, 69(6), 1136-1147.

Sariolghalam, M. (2007). Rationality and the future of Iran's development. Tehran: Middle East Center for Scientific Research and Strategic Studies.

Shafritz, J.M., Russell, E.W., & Borick, C.P. (2006). Introducing Public Administration. Longman.

Shojaei, M. (2005). The Comparative Administrative Systems Movement. Journal of Organizational Culture Management, 3(2), 369-399. (in Persian)

Todaro, M.P. (1994). Modem. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

United Nations Development Programme. (2014). Governance for Sustainable Development. Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework, March 2014.

United Nations Development Programme. (2015). From Old Public Administration to the New Public Service: Implications for Public Sector Reform in Developing Countries.

Waxin, M.F., & Bateman, R. (2009). International Handbook of Public Management Reform, Chapter 3: Hrm in the Public Sector: is it enough. Edward Elgar Publishing, Inc.

Wilson, W. (1887). The study of public Administration. Political Science Quarterly, 9, 197-222.

Yeganeh, H., & Su, Z. (2008). An examination of human resource management practices in Iranian public sector. Personnel Review, 37(2), 203-221.


ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.