palette
آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکردی کیفی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد)

چکیده

هدف: آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه یزد به علت کارآمدی پایین و کم اثربخش بودن خروجی نظام ارزشیابی و دسته‌بندی مفاهیم (آسیب‌ها) در قالب تم‌های فرعی و اصلی است.

رویکرد: روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل تم است. جامعه آماری پژوهش، مدیران هیئت‌‌علمی، غیرهیئت‌علمی و کارشناسان خبره و متخصص دانشگاه یزد بودند که با روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار‌یافته است که با 29 نمونه برگزار شد تا میزان اشباع داده‌ها به دست آید. مصاحبه‌ها ضبط و به‌صورت متنی نوشته و با روش تحلیل تم برای توسعه تم‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. علاوه‌بر‌این، نرم‌افزار Maxqda برای مدیریت داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌هاي پژوهش شامل 21 تم فرعی است که در قالب 6 تم اصلی دسته‌بندي شده‌اند؛ «زیرساخت فرهنگی»، «چالش‌های طراحی»، «محدودیت‌های رفتاری»، «مسائل اجرایی»، «تعدیل هاله‌ای» و «ناکارآمدی».

محدودیت‌ها و پیامدها: ماهیت کیفی پژوهش منجر به محدودیت در تعمیم نتایج و یافته‌های پژوهش به دیگر شرایط و موقعیت­ها می‌شود. انتخاب هدف‌مند و قضاوتی اعضای نمونه موجب بروز احتیاط و حساس شدن در ارائه نظرات می‌شود.

پیامدهای عملی: آسیب‌های متعددی بر کیفیت نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه یزد تأثیرگذارند که باید از سوی سیاست‌گذاران ارزشیابی برای بهبود کیفیت فرآیند ارزشیابی مورد توجه قرار گیرند. از بین‌ آسیب‌های شناسایی شده، آسیب‌های روش‌شناختي که با مفهوم چالش‌های طراحی تبیین شده است و شامل هفت مفهوم فرعی است نياز بیشتری به بهبود دارند.

ارزش مقاله: مقاله منتج به بهبود کیفیت در تدوین شاخص‌های ارزشیابی عملکرد و دریافت خروجی با اثربخشی بیشتر می‌شود.

واژگان کلیدی
آسیب‌‌شناسی، ارزشیابی عملکرد، تحلیل تم، دانشگاه یزد

منابع و مآخذ مقاله

Abtahi, S. H. (2013). Human resource management (from theory to practice), st edition. Tehran. Fujhan Pub (In Persian).

Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Using performance management to win the talent war, Business Horizons, 55(6), 609-616.

Alvi, S., & Qureshi, Z. I. (2011). Performance Appraisal Challenges at Sui National Gas Pipelines Ltd (SNGPL), Asian Journal of Management Cases, 8(1), 61-87.

Armstrong, M. (2009). Armstrong's handbook of performance management: An evidence-based guide to delivering high performance. Kogan Page Publishers.

Behery, M.H., & Paton, R.A. (2008). Performance Appraisal-Cultural Fit: Organizational Outcomes within the UAE, Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 1(1), 34-49.

Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3th Edition, New York: Mc GrawHill.

Boroumand. N. (2001). Pathology of Collaborative Management. Tadbir, a Monthly Magazine on Management, 115 (In Persian).

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Ualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.

Esfandiari A, Nekoueimoghadam M, Mohammadi Z, Norouzi S, Amiresmaili M. (2012). Pathology of Human Resources by Applying three Dimensional Model - Case Study: Kerman University of Medical Sciences, Iran. TB; 10 (3 and 3-4), 12-1. (In Persian).

Foot. M., & Hook, C. (1999). Introducting Human Resource Management, Longman.

Gholamzadeh, D. (2005). Evaluation of staff performance. Industry Expansion Weekly journal. 108, 9-10. (In Persian).

Gholipour, A., Najafi, T. (2016). Performance Management System Pathology in Small & Medium sized Enterprises of Iran Capital Market the Case: Amin Investment Bank. Journal of Management Improvement. 10(34), 159-179. (In Persian).

Golizadeh, H., & Fard, K. D. (2016). Pathology of implementing staff performance evaluation system in the law of countrywide service management -Case Study: Ministry of Economic Affairs and Finance, International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS), 1(1), 2354-2364.

Grossi, L. (2012). Performance Appraisal as a Tool for Efficiency in the Public Sector, Washington DC, Washington University.

Harrison, M.I. (1998). Diagnosing organizations, Methods, Model and Process. By sagc Publication.

Ivancevich, J. M. (2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill.

Kamali, F., Yamani, N., Changiz, T., & Zoubin, F. (2018). Factors influencing the results of faculty evaluation in Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Education and Health Promotion, 7

Kahenman, D. (2001). Thinking Fast and Slow. New York: Basic Books.

Khastar, H. (2009). Providing a method for calculating the reliability of coding stages in research interviews. The journal of Methodology of social Sciences and Humanities, 15 (58), 161-174. (In Persian).

Loga, P., & Chand, A. (2019). Performance appraisal systems and public sector efficiency in small island developing states. Personnel Review.

Mahdavian, A. (1997). Evaluation of staff performance, work and behavior based capabilities of management, Tehran. State management training center. (In Persian).

Majidi, S., Daneshkohan, A., Zarei, E., & Ashktorab, T. (2020). Perspectives of health workers on annual performance appraisal: A study in primary health care. International Journal of Healthcare Management, 1-8.

Mani, BG. (2002). Performance appraisal systems, productivity and motivation: a case study. Washington: Public Personal Management. 2002; 31(2), 141-160.

Mirsepasi, N., alizadeh, M., feizi, M., ghaderi, E. (2009). Human resource management, 1(1), 1st edition. Tehran. Mir Pub. (In Persian).

Mirzaee, L. (2012). Pathology of Employee Performance Assessment System -Case Study of Azerbaijan Steel Company. (Thesis of msc degree). Islamic Azad University - Central Tehran Branch. (In Persian).

Moosavirad, S., T. Ruzbahani, M., Raveh, M. (2014). Physical education teacher performance evaluation with 360 degree feedback: a case study of city teachers Corp. Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies. 1(3), 61-70. (In Persian).

Moshabaki, asghar. (2001). Management of organizational Behavior. 2 nd edition. Tehran. Termeh Publication. (In Persian)

Murphy, K. R. (2020). Performance evaluation will not die, but it should. Human Resource Management Journal, 30(1), 13-31.

Najafizadeh, M., & Zahedi, S. M. (2016). Pathology Of Employee Performance Management System At Qazvin University Of Medical Sciences By Using Three- Dimensional, Journal Of Development & Evolution Management, 25, 59 - 69.

Noe, R.A., Hollenbeck, J. R., Gerhurt, B., & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.355, 345-347.

Rafizadeh. A. (2012). A step-by-step guide to deploying performance management. Tehran. Farmanesh pub. (In Persian).

Rani, S., & Sakthivel, R. (2020). On Effective Analysis of Employee Performance Appraisal System in DMI-St. Eugene University, Zambia. International Journal of HR & Organizational Management Insights & Transformations, 5(1).

Seyedi, S.M.R., Danaee Fard, H., Ganjali, A., & Khaef-Elahi, A.A. (2019). Understanding the Effective Environmental Conditions on the Ministerial Performance Evaluation: A Meta-Synthesis. Journal of Public Administration Perspective, 10(2), 71-93. (In Persian).

Sigall, H., & Ostrove, N. (1975). Beautiful but dangerous: effects of offender attractiveness and nature of the crime on juridic judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 31(3), 410-414.

Snell, S., A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.

Vaezi, S.K., Afri, A., Nargessian, A., Shams, A. (2019). Designing a Tax System Performance Evaluation Model with Ethical Approach. Journal of Public Administration Perspective, 10(2), 121-158. (In Persian).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.