palette
 • account_circle کاربر
 • درباره نویسندگان

  مینا بیگ
  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  ایران

  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی - منابع انسانی

  حسین رحمان سرشت
  استاد تئوری مدیریت، مدیریت دانش و استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت استراتژیک

  فتاح شریف زاده
  استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت دولتی

  سید احمد حسینی گل افشانی
  عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت دولتی

 • assignment محتوای مجله
 • infoاطلاعات
 • format_sizeاندازه فونت
مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد

چکیده

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به­کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع­آوری داده­ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث­های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اوّل در لیست بهترین شرکت­ها برای کارکردن در مجله ساندی­تایمز در سال 2019 و مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته با به­کارگیری روش نمونه­گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع­انسانی، متخصصان منابع­انسانی و کارکنان پرداخته شده­است. تجزیه و تحلیل داده­ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان­دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اوّلیه از بررسی­ها و مصاحبه­ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی(سامانه منابع انسانی)، شرایط علی(برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم(انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه­های سامانه منابع­انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله­گر(غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم­تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی­انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها(برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی­آمدها(فردی، سازمانی، ملّی و بین المللی) قرار گرفت.

واژگان کلیدی
برندسازی منابع انسانی-سامانه مدیریت منابع انسانی-برندسازی سامانه منابع انسانی-برند کارفرما-نظریه داده بنیاد

منابع و مآخذ مقاله

فراحی، محمدمهدی ( 1385) تأثیر همردیفی استراتژیهای رقابتی و استراتژیهای منابع انسانی بر عملکرد سازمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، ایران.

فراحی، محمد مهدی (1392) تبیین و ارائه مدل مدیریت برند منابع انسانی پژوهشی در آستان قدس رضوی. رساله دوره دکتری تخصصی مدیریت. دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

منصوريان، يزدان. (1386) گراندد تئوري چيسـت و چـه كـاربردي دارد؟ ارائـه‌شـده در همـايش علـم اطلاعـات و جامعـه اطلاعـاتي، اصـفهان: دانشگاه اصفهان.

Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, New York: Free Press.

Alniacik, Esra; Alniacik, Umit; Erat, Serhat; Akcin, Kultigin;(2014) Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150, 336 – 344

Ahmad, Fauziah Sh.; Quoquab, Farzana; Bahrun, Rohaizat; Mansour, Mohamad Naqiuddin Md.; (2014) Branding Leadership in Malaysian SMEs, Procedia - Social and Behavioral Sciences 130, 54 – 58

Alniacik, Esra; Alniacik, Umit;(2012) Identifying dimensions of attractiveness in employer branding:effects of age, gender, and current employment status, Procedia - Social and Behavioral Sciences 58, 1336 – 1343

Allen N (2003), “Organizational Commitment in the Military: A Discussion of Theory and Practice”, Military Psychology, Vol. 15, pp. 237-253.

Ambler, T., and Barrow, S., (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4 (3), 185- 206

Armstrong, (2017). ARMSTRONG’S HANDBOOK OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICE. Printed and bound in the UK by Ashford Colour press Ltd

Bakanauskiene, I., Bendaraviciene, R., Krikstolaitis, R., & Lydeka, Z. (2011). Discovering an Employer Branding: Identifying Dimensions of Employer’s Attractiveness in University. Management of Organizations: Systematic Research, 59,22-7

Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5), 501-517.

Barrow, Simon and Mosley, Richard (2005). The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management to People at Work. John Willy and Sons, Ltd

Baum, T. (1995) Managing Human Resources in the European Tourism and Hospitality Industry: A Strategic Approach, Chapman and Hall, London.

Blau, P. (1964), Exchange and power in social life. European Journal of Marketing, Vol. 46, No. 5, pp.626-62.

Burmann, C, & Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: a behavioral approach to internal brand management. Brand Management, 12(4), 279-299.

Burmann, C, Zeplin, S, & Riley, N. (2009). Key determinants of internal brand management success: An exploratory empirical analysis. Journal of Brand Management, 16(4), 264-284.

Burton, N.W. Pakenham, K.I. Brown, W.J. (2010). Feasibility and effectiveness of psychosocial resilience training: a pilot study of the READY program. Psychology, Health & Medicine. 15(3). 266–277.

Chhabra, Neeti Leekha; Sharma, Sanjeev; (2011), Employer Branding: Strategy for Improving Employer Attractiveness”, International Journal of Organizational Analysis

Collins, C. J., & Clark, K. D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: The role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46(6): 740-751.

Davis, S., & Dunn, M. (2002). Building the Brand-Driven Business: Operationalize Your Brand to Drive Profitable Growth San Francisco: Jossey Bass.

Davies, G., Chun, R., & Kamins, M. A. (2010). Reputation gaps and the performance of service organizations. Strategic Management Journal, 31(5), 530–546.

Drake, S.M., Gulman, M.J. and Roberts, S.M. (2005), Light their Fire, Dearborn, Chicago, IL. Gro¨nroos, C. (1990), Service Management and Marketing, Lexington Books, Lexington, MA.

Gil, R, &., E. Fraj & E. Martinez Salinas, (2007); Family as a Source of Consumer-based Brand Equity, Journal of Product & Brand Management, 16(3), 188-199.

Ghodeswar, B. M. (2008). Building Brand identity in competitive markets: a conceptual model, Journal of Product & Brand Management, 17(1), 4-12.

Henkel, S. Tomczak, T. Eeitmann, M & Hermann, A. (2007); Managing brand consistent employee behaviour: relevance and managerial control of behavioural branding. Journal of Product & Brand Management, Vol. 16(5). 310 – 320.

Herremans, I, John, K, Aggarwal, R. (2010). Linking advertising and brand value. Journal of Business Horizoms, 43(3), 19-26.

Kapferer, J-N. (2008). The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term (4th ed): London, England: Kogan page.

Kapoor, V. (2010). Employer Branding : A Study of Its Relevance in India. Journal of Brand Management. 7(1/2), 51–75.

Kopper , Denise Marie; Klein, Kristina and Volckner, Franziska., (2019), Gamifing employer branding: An integrating framework and research propositions for a new HRM approach in the digitized economy. Human Resource Management Review.

Keller, K. (2008). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Journal of Marketing Science, 25(6), 740-759.

Keller, K.L. (2006). Building strong brand: Three models for developing and implementing brand plans, University of Minnesota .

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer based brand equity. Journal of Marketing, 57 (1), 1–22.

Kimpakorn, N, & Tocquer, G. (2009). Employees' commitment to brands in the service sector: Luxury hotel chains in Thailand. Journal of Brand Management, 16(8), 532-544.

Kim, Derrick & Sturman, C., Michaeal, (2012), HR Branding: How human resource can learn from product and service branding to improve attraction, selection and retention, Cornell Hospitality Report, 12(14), 6-17

King, C, & Grace, D. (2010). Building and measuring employee-based brand equity. European Journal of Marketing, 44(7/8), 938-971.

King, C., & Grace, D. (2012). Examining the antecedents ofpositive employee brand-relatedattitudes and behaviours. European Journal of Marketing, 46, 469-488.

Lassar, Walfried, Banwari Mittal and Arun Sharma, (1995), “Measuring customer -based brand equity” Journal of consumer marketing, Vol. 12, NO. 4, pp. 11-19.

Martin, G., & Beaumont, P. Doig, R. & Pate, J. (2004). Branding:A New PerformanceDiscourse for HR? European Management Journal, 23, 76–88.

McDonald, E., & Sharp, B. (2000). Brand Awareness Effect on Consumer Decision Making for a Common, Repeat Research, 48(1), 5-15.

Michaels, E., Handfiels-Jones, H. and Axelrod, B. (2002), The War for Talents, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Minchington, B. (2010). Employer Brand Leadership: A Global Perspective. Torrensville. Collective Learning Australia..

Minchington, (2006). Employer Brand Leadership-A Global Perspective?, CLA Collective Learning Australia (pp. 69 91).Sidney:

Mosly, R. (2007). Customer experience organizational culture and the employer brand. Brand Management, 15: 123-134

Molk, Andreas and Auer, Manfred, (2018), Designing brands and managing organizational politics: A qualitative case study of employer brand creation, European Management Journal, pages 485-496

Ong, LinDar(2011). “Employer Branding and its Influence on Potential Job Applicants Lin Dar On” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9): 1088-1092

Papasolomou-Doukakis, I. (2003). Internal marketing in the UK retail banking sector: Rhetoric or reality? Journal of Marketing Management, 19(1/2), 197–224.

Papasolomou, O. and Vrontis, D. (2006), “Building corporate branding through internal marketing: the case of the UK retail bank industry”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 15 No. 1, pp. 37-47

Priyadarshim, P.(2011 ), Employer Brand Image as Predictor of Employee Satisfaction, Affective Commitment & Turnover. The Indian Journal of Industrial Relations, 46(3), p. 510- 522.

Prinsloo, K. (2008). Managing People for Competitive Advantage Masters Curiculum in Leadership, Performance and Change. Johannesburg: University of Johannesburg.

Punjaisri, K, Wilson, A, & Evanschitzky, H. (2008). Exploring the Influences of Internal Branding on Employees' Brand Promise Delivery: Implications for Strengthening Customer-Brand Relationships. Journal of Relationship Marketing.7 (4), 407-424

Sartain, L., & Schumann, M. (2006). Brand from the inside. San Francisco: Wiley

SHAH, OLIVER (2019), The 100 Best Companies to Work For in the mid-size category (250-3,000 employees), The Sunday Times.

Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.

Strauss, A. and Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Sullivan, J. (2002). Crafting a lofty employment brand: a costly proposition. ER Daily, November 25, available at: http://www.ere.net/2002/11/25/crafting-a-lofty-employment-brand-a-costly-proposition/ (accessed April 13, 2015).

Taylor, S., Hunter, G.,& Lindberg, D. (2007). Understanding (customer-based) brand equity in financial services. Journal of Services Marketing, 21(4), 241–252.

Thomson, K., &Hecker, L. (2000).Value-adding communication: Innovation in employee communication and internal marketing. Journal of Communication Management, 5(1), 48-58.

Woodruffe, H. (1995), Services Marketing, M&E Pitman, Marchfield, MA

Yoo, B., Donthu, N. and Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Academy of Marketing Science, 28 (2), 195-212.


ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.