palette
بررسي ديدگاه‌هاي بازيگران خط‌مشي‌گذاري و مخاطبان آنها درباره عدالت سازماني (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)

چکیده
چكيده اين پژوهش با هدف بررسي ادراك بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان دانشگاه تهران از عدالت سازماني انجام پذيرفته است و در آن، 120 نفر از كاركنان دانشگاه تهران با روش نمونه‌گيري گروهي انتخاب شده‌اند و براي جمع‌آوري داده‌ها از آنان، از پرسشنامه‌اي محقق‌ساخته بر مبناي مواد قانون مديريت خدمات كشوري، با توجه به ابعاد سه‌گانه عدالت سازماني (توزيعي، رويه‌اي و اطلاعاتي)، استفاده شد. 13 نفر از بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري نيز به روش نمونه‌گيري گلوله برفي انتخاب شدند و با مصاحبه نيمه‌ساختار‌يافته، داده‌هاي مورد نياز از آنان گردآوري شد و بر اين اساس، فرضيه‌هاي پژوهش، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان دادند كه بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان دانشگاه تهران، قانون مديريت خدمات كشوري را از حيث رعايت عدالت سازماني در سه بعد: عدالت توزيعي، عدالت رويه‌اي و عدالت اطلاعاتي، عادلانه ادراك كرده‌اند؛ و بازيگران اصلي تدوين‌كننده قانون مديريت خدمات كشوري، قانون مذكور را نسبت كاركنان دانشگاه تهران، به شكل معناداري عادلانه‌تر ارزيابي كرده‌اند.
واژگان کلیدی
کلیدواژه‌ها: عدالت سازماني؛ عدالت توزيعي؛ عدالت رويه‌اي؛ عدالت اطلاعاتي؛ جامعه هدف خط‌مشي؛ بازيگران خط‌مشي‌گذاري.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.