palette
تبیین الگوی شايسته سالاری اسلامی جهت رفع چالش هایشايسته سالاری در سازمان های دولتی ايرانولی

چکیده
چکیده استقرار نظام شایستهسالاری در سازمان ها سبب رضایت شغلی، شكوفایی استعدادها، وفاداری و تعهد كاركنان به كار و سازمان می شود. توجه به آموزههای اسلامی میتواند راهگشای جامعه ما برای برای رفع ناهنجاریهای ناشی از عدم رعایت عدالت در سازمان ها و پیادهسازی نظامی كارا مبتنی بر شایسته سالاری باشد. این پژوهش با هدف بهره گیری از آموزههای اسلامی جهت رفع چالش های شایستهسالاری در سازمان های دولتی انجام شده است. بدین منظور، پس از استخراج مؤلفههای شایسته سالاری از متون معتبر دینی، با استفاده از روش دلفی و كسب نظر از خبرگان، چالش های شایسته سالاری در ادارههای دولتی شناسایی شد. سپس در بررسیهای میدانی كه در ادارههای دولتی شهر تهران به عنوان جامعۀ آماری انجام شد، میزان تأثیرگذاری مؤلفههای مدل شایستهسالاری اسلامی بر رفع چالش های یادشده، مورد پرسش قرار گرفت و برای آزمون فرضیهها از آزمون باینومیال و آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت بر مبنای اولویت شاخص ها در چهار حوزۀ ترویج فرهنگ شایستهسالاری، جذب و استخدام نیروهای شایسته، آموزش و توسعه شایستگان و مدیریت عملكرد نیروهای شایسته، راهكارهایی جهت غلبه بر چالش های موجود با تكیه بر آموزه های دین مبین اسلام، ارائه شد.
واژگان کلیدی
کلیدواژه ها: نظام شايسته سالاری؛ مديريت اسلامی؛ چالش های نظام اداری ايران.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.