palette
بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان

چکیده
هدف از این مقاله آن است که به این سوال پاسخ داده شود که آیا ویژگی های شخصیتی کارکنان می تواند بر احساس هویت آنان نسبت به سازمان تأثیر بگذارد؟ روش این پژوهش پیمایش و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که با عنایت به پرسشنامه پنج عاملی گلدبرگ؛ پرسشنامه هویت سازمانی چنی و مدل بسط یافته هویت سازمانی مائل و اشفرت طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان وزارت علوم هستند. نتایج نشان می دهند به طور کلی ویژگی های شخصیتی بر احساس هویت کارکنان نسبت به سازمان تأثیر دارد؛ و در مورد مدل بسط یافته هویت سازمانی می توان این گونه اذعان داشت که ویژگی های شخصیتی با عدم هویت و هویت خنثی رابطه منفی و با هویت دوگانه ارتباط چندانی ندارد. همچنین بر اساس این پژوهش، این گونه به نظر می رسد که افراد دارای ویژگی برون گرایی و سازگاری احساس هویت بیشتری دارند و روان رنجورها هویت پایینی داشته و بیشتر یا دارای عدم هویت یا هویت خنثی یا هویت دوگانه هستند. در نهایت می توان گفت ویژگی های شخصیتی هر چند می توانند بر احساس هویت کارکنان مؤثر باشند اما به نظر می رسد که این امر می تواند از طریق یک عامل میانجی تحت عنوان تناسب ویژگی های شخصیتی با شغل، گروه یا سازمانی که فرد در آن مشغول به کار است حاصل گردد. همچنین لازم است به نقش قدرت هنجارهای گروهی و سازمانی در شکل دهی شخصیت افراد نیز توجه شود.
واژگان کلیدی
ویژگی های شخصیتی؛ مدل بسط یافته هویت سازمانی؛ مدل پنج عاملی شخصیت.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.