palette
 • account_circle کاربر
 • درباره نویسندگان

  مسعود حاجی زاده میمندی
  دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران، یزد
  ایران

  عضو هیئت علمی

  حسام کرایی
  دانشجوی دکتری جامعه‌ شناسی اقتصادی اجتماعی، دانشگاه یزد
  ایران

  دانشجوی دکتری

  لیلی بنیاد
  دانشجوی دکتری جامعه‌ شناسی اقتصادی اجتماعی، دانشگاه یزد
  ایران

  دانشجوی دکتری

  سعید دشتی زاد
  دانشجوی دکتری جامعه‌ شناسی اقتصادی اجتماعی، دانشگاه یزد
  ایران

   دانشجوی دکتری

 • assignment محتوای مجله
 • infoاطلاعات
 • format_sizeاندازه فونت
فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

چکیده

هدف : با توجه به اینکه امروزه احساس بیگانگی از کار مانعی اساسی برای پویایی افراد و به تبع آن سازمان و کل جامعه محسوب می­شود، پژوهش­های زیادی در این ارتباط صورت گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر فراتحلیل عوامل اثرگذار بر بیگانگی شغلی است.

روش­شناسی : روش این پژوهش فراتحلیل می­باشد و  با استفاده از پژوهش­هایی صورت گرفته است که با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر حسب سنجه­های مختلف انجام شده­اند. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی پژوهش­ها (مقالات و پایان­نامه­ها) در زمینه بیگانگی شغلی از سال 1380 تا 1397 در ایران می­باشد. در نهایت از میان آن­ها تعداد 20 پژوهش انتخاب شد. بر طبق این 20 پژوهش، در مجموع رابطه­ی 6 متغیر با بیگانگی شغلی بررسی شده است.

یافته­های پژوهش : نتایج نشان داد که اندازه اثر دو متغیر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی به ترتیب با 53/0- و 50/0- در سطح نسبتا بالایی قرار داشت. همچنین اندازه اثر متغیرهای تعهد سازمانی و ویژگی­های شغلی به ترتیب با 36/0- و 33/0- در حد متوسطی ارزیابی می­شود. اما اندازه اثر متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری به ترتیب با 24/0- و 21/0- در سطح ضعیفی قرار دارند.

محدودیت­ها و پیامدها : از میان مطالعاتی که در مرحله اول بررسی شدند تنها یک مطالعه به صورت کیفی به مقوله بیگانگی شغلی پرداخته بود. این امر عمق نتایج این پژوهش را خدشه­دار می­کند. همچنین در مورد سنجش بیگانگی شغلی بین محققان وحدت نظری وجود نداشت. که این امر کار محقق را در تجمیع نتایج دچار مشکل می­کرد.

پیامدهای عملی : اکثر مطالعات انجام شده در بین کارکنان اداری صورت گرفته بود، که با توجه به مزاحمت متغیرهای دیگر، تعمیم نتایج تلخیص شده را به سایر کارکنان زیر سؤال می­برد.

ارزش مقاله: مقاله به فهم اثر متفاوت متغیرهای سازمانی مختلف بر بیگانگی شغلی می­افزاید.

واژگان کلیدی
بیگانگی شغلی، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و فراتحلیل

منابع و مآخذ مقاله

Afrasiabi, H., Jamshidi Solukloo, B., & Ghodrati, H. (2013), Study of job satisfaction with participation and alienation among employees of Fars Regional Electric Company, Applied Sociology, (49), 190-177, (in Persian).

Alaa, E. (1992), Productivity Management and its Improvement Technique, Tehran: Ghalam. (in Persian)

Danesh, P., & Tawafi, P. (2017), Sociological-Psychological Study of the Relationship between Organizational Culture and Social Alienation (Case Study of Tabriz Secondary School Secondary School), Islamic Journal of Public Relations and Social Studies (4), 202-169. (in Persian)

Davies, K., & Newstorm, J. (1994), Human Behavior at Work (Organizational Behavior), translated by Mohammad Ali Tusi, Tehran: Center for Public Administration Training, (in Persian).

Deghbani, A. (2015), Investigating the Factors Affecting Organizational Commitment of Naja Staff, The Quarterly of the Police Knowledge of the Capital Police (25), 96-75.

Giddens, A. (1995), Sociology, Translated by Manouchehr Sabouri Kashani, Tehran: Publishing Ney Publication, (in Persian)

Goudarzond Chegini, M., Nouian Ashraf, A., & Alavi Saeb, F. (1393), Factors Affecting Work Alienation, Relationships and Strategies, Journal of New Approach in Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, (17), 80- 55, (in Persian)

Hosseini, S. M., & Mehdi-zadeh Ashrafi, A. (2010), Identification of factors affecting organizational commitment, Management Quarterly, (18), 16-9, (in Persian)

Marx, C. (1998) Manuscripts of Economics - Philosophy, 1844, Translation by Hassan Mortazavi, Tehran,Agah Publishing, (in Persian).

Mostafavi-rad, F., Behrangi, M. R., Askarian, M., & Farzad, V.(2010) Investigating the Relationship between Organizational Culture, Quality of Work Life, Organizational Commitment with Alienation from the Directors of the Secondary Schools in Shiraz, Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz (1), 78-45, (in Persian).

Mohseni Tabrizi, A. (1991), Alienation of the conceptualization and grouping of theories in the fields of sociology and psychology, Social Sciences Letter, 0, 73-25, (in Persian)

Robbins, S. P. (1999) Foundations of Organizational Behavior, Translation of Persians and Arabs, Tehran: Cultural Research Bureau Publications, (in Persian).

Tavasoli, G. A. (2003) Social participation in the conditions of anomic society "The relation between social and social deviations and social deviations", Tehran: Tehran University Press, (in Persian).

Vahida, F., Ansari, M. E., Haghighatian, M., & Bazmi, M. (2014), Sociological assessment of job alienation and its effects on organizational culture in educational organizations (Case study of staff of education departments of Mashhad), society Applied Science, (54), 14-1, (in Persian).

Weber, M. (1995), Economics and Society, Translation: A Collection of Translators, Tehran: Molly Publications, (in Persian).

Yousefi, M., & Azizi Zin-al-Hajjlo, A. (2015), Factors Affecting Work Alienation in Employees of the General Directorate of Health Insurance of East Azarbaijan Province, Health Image (4), 31-23, (in Persian).

Ahmad, S. (2013) Paradigms of Quality of Work Life, Journal of Human Values, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Management Centre for Human Values, 19(1) 73–82.

Banai, M., Reisel, W. D., & Probst, T. M. (2004). A managerial and personal control model: Predictions of work alienation and organizational commitment in Hungary. Journal of International Management, 10, 375-392.

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P.T., & Rothstein, H. R. (2010), A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. Res. Synth. Method، 1: 97–111.

Choi, S. (2010) Organizational Justice and Employee Work Attitudes: The Federal Case, The American Review of Public Administration, Reprints and permission, 41(2) 185–204.

Card, N. A.(2011). Applied meta-analysis for social science research، New York: Guilford Publications.

Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher، 5، 3–8.

Hutchens, R. (2010). Worker characteristics, job characteristics, and opportunities for phased retirement. Labour Economics, 17, pp:1010-1021.

Kalekin, F. D., & Langman, L. (2015) Alienation: The critique that refuses to disappear, Current Sociology, Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav, 1–18.

Lambert, E. G., Liu, J., & Jiang, S. (2018) An Exploratory Study of Organizational Justice and Work Attitudes Chinese Prison Staff, The Prison Journal, Reprints and permissions:sagepub.com/journalsPermissions.nav, 1–20.

Millette, V., & Gagne, M. (2008). Designing volunteers’ tasks to maximize motivation, satisfaction and performance: The impact of job characteristics on volunteer engagement Motivation and Emotion, 32(1), 11-22.

Maslach, C., & Leiter, M. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Fransisco, CA: Jossey-Bass.

Nabavi, A. H., Hossinzadeh, A. H., & Allameh, S. (2014). Examining the effect of the bureaucratic characteristics of organization on staff's work alienation (the study of the staff of governmental organizations in Ahvaz city) social problems of Iran. Journal of Kharazmi University, 4(2), 131-54. (Persian).

Nasawang, P., Intaraprasong, B., & Pattarachachai, J. (2011). Work alienation of professional nurses in district hospitals in the central region of Thailand, Journal of Public Health and Development, 9, 287- 300.

Nygren, K. G., & Gidlund, K. L. (2012). The pastoral power of technology. Rethinking alienation in digital culture, Journal for a Global Sustainable Information Society, 10, 509-517.

Pigott, T. D.(2012). Advances in Meta-Analysis, New York: Springer.

Roach, A. S., & Mack, K. (2014) Job satisfaction in the judiciary, Work, employment and society, Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav Vol. 28(5) 683–701.

Stinchcomb, J., & Leip, L. (2013) Expanding the Literature on Job Satisfaction in Corrections, International Association for Correctional and Forensic Psychology, CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR, Vol. 40, No. 11, November 2013, 1209–1227. DOI: 10.1177/0093854813489667.

Shantz, A., Alfes, K., Bailey, C., & Soane, E. (2015), Drivers and Outcomes of Work Alienation: Reviving a Concept, Journal of Management Inquiry, 1-12.

Tummers, L., Bekkers, V., Thiel, S. v., & Steijn, B. (2014) The Effects of Work Alienation and Policy Alienation on Behavior of Public Employees, Administration & Society OnlineFirst, published on November 2, 2014. 1–22.


ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.