palette
تأملی بر شادی در پرتو محوریت دینی:مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تهران

چکیده
نشاط و شادماني، به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي بشري و به عنوان عاملي که در تقويت قواي رواني افراد تأثير بسزايي داشته و انسان را جهت مقابله با پيچيدگي ها و مشكلات دنياي امروز محيا مي گرداند؛ توجه بسياري از پژوهشگران، انديشمندان وحتي عوام مردم را به خود جلب نموده است و در اين ميان دين به عنوان زيربناي ارزشي در فطرت انساني، جايگاه ويژهاي براي بسط اين عنصر در روان آدمي دارد. مطالعه حاضر با درنظر داشتن بعد دين به عنوان شاخصي بسيار اثرگذار در زندگي تک تک افراد، درپي پاسخ به اين سوال اساسي است که آيا محوريت ديني بر ميزان شادي تاثيردارد. در جهت پاسخ به سوال پژوهش، نمونه آماري شامل 120 نفر کارمند از جامعه آماري کارکنان دانشگاه تهران به صورت تصادفي انتخاب و از پرسشنامه هاي استاندارد شادي و محوريت ديني براي گردآوري داده هاي پژوهش استفاده شد، که هر دو اين ابزار داراي روايي و پايايي مناسبي بودند (آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 78/0). تحليل مسير نشان داد که ميان محوريت ديني بروني- شخصي و شادي ارتباط معناداري وجود ندارد اما ارتباط معنادار و مثبتي ميان محوريت ديني دروني و بروني- اجتماعي با شادي وجود دارد.
واژگان کلیدی
شادی، محوریت دینی درونی، محوریت دینی برونی شخصی، محوریت دینی برونی اجتماعی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.