palette
بررسی میزان کاربست مؤلفههای مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاهها:مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست معیارهای نه گانه ی مدل تعالی سازمانی EFQM در دانشگاه به انجام رسید. در اين پژوهش ، از روش توصیفی از نوع پیمايشی استفاده شده است. بدين منظور، دانشگاه آزاد شهرکرد انتخاب و از میان جامعه ی آماری 7799 نفری دانشگاه، با روش تصادفی طبقه ای تعداد 822 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجويان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین 200 نفر از کارکنان سازمانهايی که با دانشگاه در ارتباط هستند بعنوان "افراد جامعه" به عنوان بخش ديگری از نمونه پژوهش منظور شدند. ابزار اندازه گیری عبارت از 3پرسشنامه ی محقّق ساخته بود. روايی ابزار به تأيید چند نفر از اساتید و کارشناسان آشنا به مدل EFQM رسید و پس از آزمون اولیه، پايايی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ 98/0، 74/0، 70/0 به ترتیب برای پرسشنامه های مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجويان، و افراد جامعه محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی شاخصهای میانگین، انحراف معیار، توزيع فراوانی و درصد توزيع فراوانی- و آمار استنباطی مشتمل بر تحلیل واريانس، شفه و دانکن استفاده شد. نتايج حاکی از آن است که بین میزان کاربست معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در اين دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین میزان کاربست معیارهای مدل EFQM بدين صورت است: رهبری: 59 %؛ خطّ مشی و استراتژی: 75/63 %؛ کارکنان: 8/58 %؛ مشارکتها و منابع: 60 %؛ فرايندها: 8/57 %.؛ نتايج کارکنان: %2/62 ؛ نتايج مشتريان: 5/56 %؛ نتايج جامعه: 60 %؛ نتايج کلیدی عملکرد: 3/57 %. در مجموع اين دانشگاه از 1000 نمره ی مدل EFQM ، نمره ی 589 را کسب کرد.
واژگان کلیدی
: ارزیابی، دانشگاه، تعالی سازمانی، آموزش عالی، EFQM .

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.