palette
 • account_circle کاربر
 • درباره نویسندگان

  حسن رنگریز
  دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار ، دانشگاه خوارزمی، تهران ،ایران
  ایران

  دکتری مدیریت منابع انسانی با گرایش کسب و کار

  حمید رضا آراسته
  استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
  ایران

  دكتراي مديريت و نظارت در آموزش عالي

  حسین عباسیان
  استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی ، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
  ایران

  دکتری مدیریت آموزشي

  تارا طهران چی
  دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
  ایران

  دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی

 • assignment محتوای مجله
 • infoاطلاعات
 • format_sizeاندازه فونت
طراحي و تبيين الگوی شايستگي در راستای ابقاء کارکنان شرکت-های نفتی تحت پوشش اصل 44 قانون اساسی

چکیده

متناسب با محیط­های پویایی که سازمان­ها با آن روبه­رو هستند، باید همواره برای بقاء خود و بالتبع بقاء کارکنان خویش تلاش نمایند. شرط لازم برای تحقق این مهم در ارتباط با میزان انعطاف­پذیری و انطباق با شرایط محقق شده می­باشد. هدف اصلی این تحقیق طراحی و تبیین الگوی شایستگی در راستای ابقای کارکنان در شرکت­های خصوصی سازی شده در فضای رقابتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه­ای - کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دستۀ پژوهش‎های کیفی است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبره­های بازاریابی و منابع انسانی است. خبرگان با روش نمونه­گیری هدفمند و گلولۀ برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده‎ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. روش تجزیه ­و ­تحلیل، تئوری داده‎بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام­مند بود. داده­ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج بخش کیفی (داده‌بنیاد) موید آن بود که در شرایط علّی: تعیین جو حمایتی و توجه به سازمان یادگیرنده، در پدیدۀ اصلی: ویژگی‌های فردی، در شرایط مداخله‌گر: عوامل درون و برون‌سازمانی، در بستر حاکم: فرهنگ سازمانی و قوانین و مقررات و در رابطه با راهبرد اصلی: اقدامات مدیریت منابع انسانی و رهبران شایسته‌محور و مهارت‌های منابع انسانی شناسایی شدند.پیامد اصلی این مدل نیز ابقای منابع انسانی است.

واژگان کلیدی
نیروی انسانی -اقدامات مدیریت منابع انسانی -شایستگی نیروی انسانی -ابقای نیروی انسانی

منابع و مآخذ مقاله

Ahmadi, Akbar, Darvish, Hassan, Sobhanifar, Mohammad Javad, Fazeli Kobrya, Hamed (2014) "Designing and Explaining the Conceptual Model of Human Resource Competencies in Nahjolbalaghe Using Numerical Analysis", Journal of Strategic Studies of Basij, p. 17; , P. 1-15 ( in Persian)

Akbar, M. R., & Akbar, A. (2012). Human resource management competency model for pakistani banking companies, African Journal of Business Management, 6(38), 10396-10407.

Armstrong, Michael (2013) Strategic Human Resource Management (Guidance). Translation by Seyyed Mohammad Arabi and Davoud Izadi, Tehran, Office of Cultural Studies, Seventh, 18-73

Brooks, Alison Wood Francesca Gino, Maurice E. Schweitzer (2016) " Smart People Ask for (My) Advice: Seeking Advice Boosts Perceptions of Competence" MANAGEMENT SCIENCE Vol. 61, No. 6, June 2016, pp. 1421–1435

Chuang, C. H., Chen, S. J., & Chuang, C. W. (2013). Human resource management practices and organizational social capital. The role of industrial characteristics. Journal of Business Research, 66, 280-287.

Firat , B , oufrani-Fedida, S., & Saglietto, L. (2014). Mechanisms for Managing Competencies in Project-Based Organizations: An Integrative Multilevel Analysis. Long Range Planning, 49(1), 315–334.

Goepel, M., Hölzle, K., zu Knyphausen-Aufseß, D., 2012. Individuals' innovation response behaviour: a framework of antecedents and opportunities for future research. Creat. Innov. Manag. 21 (4), 412–426.

Jaber, M. Y., Givi, Z. S., & Neumann, W. P. (2013). Incorporating human fatigue and recovery into the learning-forgetting process. Applied Mathematical Modelling, 37(12-13), 7287–7299.

Jaber, M. Y., & Givi, Z. S. (2014). Imperfect production process with learning and forgetting effects. Computational Management Science, 12(1), 129–152.

Kerem U. Sabuncua, Gaye Karacay ( 2016) " Exploring Professional Competencies for Talent Management in Hospitality and Food Sector in Turkey " Procedia - Social and Behavioral Sciences 235 : 443 – 452

Kim, Kyoung Yong Robert Eisenberger, Kibok Baik (2015) " Perceived organizational support and affective organizational commitment: Moderating influence of perceived organizational competence" journal of managerial behavior , 37(4) : 558–583

Khilji, S., Tarique, I., & Schuler, R. (2015). Incorporating the macro view in global talent management. Human Resource Management Review,236-248.

Kwan, A., Pesler, B., Neveras, N., Erickson, R., Schwarts, J., & Szpaichler, S. (2012). Talent 2020: Surveying the Talent Paradox from the Employee Perspective. New Jersey: Deloitte University Press.

Malachowski, B., & Korytkowski, P. (2016). Competences-based performance model of multi-skilled workers. Computers & Industrial Engineering, 91, 409-418.

Martin Kamprath . Dana Mietzner(2015) " The impact of sectoral changes on individual competences: A reflective scenario-based approach in the creative industries" Change Volume, June 2015, Pages 252–275

Pellegrinelli, S. Packendorff, J., & Lindgren, M. (2015). Programme management: organizing project-based change. International Journal of Project Management. 15 (3), 41–49.

Pooja Kushwaha , M.K. Rao , (2015) "Integrative role of KM infrastructure and KM strategy to enhance individual competence: Conceptualizing knowledge process enablement", VINE, Vol. 45 Iss: 3, pp.376 - 39

Rapp, S.E., Karns, L.A., Shaw, K. & Mena, M.A.(2012).”Managerial competencies and the managerial performance appraisal process” ,Journal of Management Development, 718-743,

Sabina Hodzic Pilar Ripoll Consuelo Bernal Franck Zenasni (2015) The Effects of Emotional Competences Training among Unemployed Adults: A Longitudinal Study" Volume7, Issue3 November 2015 Pages 275-292

Van Den Bergh , Martin Kamprath . Dana Mietzner (2013) " The impact of sectoral changes on individual competences: A reflective scenario-based approach in the creative industries" Technological Forecasting and Social Change 9(5) : 318–326.

Ulrich,D., Younger, J., Brockbank, W. and Ulrich, M. (2007) ‘HR talent and the new HR competencies,’ Strategic HR Review, 11(4), 196-204

Yu, A.G., & Kittler, F. (2012). Impact of training on employee's development and performance in hotel industry of lahore, pakistan. Journal of business studies quarterly, 4(4), 68-82.

Yanjun Guana, Weiguo Yang, Xiang Zhou. Zheyu Tian, Anita (2016) Eves Predicting Chinese human resource managers' strategic competence: Roles of identity, career variety, organizational support and career adaptability"Journal of Vocational Behavior 92(2) :116–124


ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.