palette
بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)

چکیده

     هدف از اين مطالعه بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) است. این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان امور آب و فاضلاب شهر اراک هستند که تعداد 215 کارمند در دو گروه (آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد مدل پذیرش فناوری دیویس استفاده شد. نتایج نشان داد بین کارکنان آموزش گذرانده و آموزش نگذرانده در 5 متغیر مدل پذیرش فناوری تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس تحلیل داده‌ها، همۀ روابط بین متغیرهای مدل ساختاری گروه آموزش‌دیده با توجه به تأثیر آموزش، مثبت و معنادار به دست آمدند و با عنایت به شاخص‌هاي برازش، مدل ساختاری پذیرش فناوری گروه آموزش‌دیده دارای برازش مناسب و بر همین اساس قابلیت به‌کارگیری در جامعه موردنظر را دارا است.

واژگان کلیدی
آموزش؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ مدل پذیرش فناوری

منابع و مآخذ مقاله

احمدی ده قطب‌الدینی، م. (1389). روابط ساختاری بین سازه‌های مدل پذیرش فناوری دیویس. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 5(2)، 129-142.

اسماعيلي، م.؛ طلوعي اشلقي، ع.؛ پورابراهيمي، ع. ر. و اسمعيلي، ر (1392). بررسي ميزان پذيرش و امکان پیاده‌سازی فناوري اطلاعات در کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بر اساس مدل ديویس (TAM). نشریه پژوهنده، 18(1)، 40-45.

برزه کار، ح.؛ صفدری، ر.؛ اشراقیان، م. ر. و درگاهی، ح. (1392). مطالعه عوامل سازماني مؤثر در به‌کارگیری فناوري اطلاعات توسط مديران مياني بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشكي تهران. مجله پیاورد سلامت، 7(2)، 123-132.

حاجی حسینی، ح.؛ جلیل وند، م.؛ الیاسی، م. و کمالی، ب. (1391). ارائه مدلي براي بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر كيفيت عملكرد سازمان‌های توليدي: (پيمايشي دربارۀ شرکت‌های خودروسازي سايپا و ايران خودرو). مدیریت فناوری اطلاعات، 4(13)، 25-44.

حجازي، س. ع ( 1384 ). مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني. مجله الكترونيكي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 3(2).

خداداد حسینی، ح.؛ نوری، ع. و ذبیحی، م. ر. (1392). پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوري و کیفیت خدمات الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 67، 136-111.

خراسانی، ا.؛ عبدالملکی، ج. و زاهدی، ح (1390). عوامل مؤثر بر پذيرش يادگيري الكترونيكي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران بر مبناي مدل پذيرش فناوري. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 6(11)، 664-673.

درانی، ک.؛ رشیدی، ز (1386). بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط دبيران مدارس هوشمند شهر تهران با تأکید بر مدل پذيرش فناوري اطلاعات (ITAM). پژوهش در نظام‌های آموزشي، 1(1)، 23-46.

دوستار، م.؛ ولی پور، م. ع.؛ اسماعیل‌پور، ر. و محمودی، م (1393). بررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر ICT روستایی بر رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی: دفاتر ICT روستایی گیلان). مدیریت فناوری اطلاعات، 6(2)، 209-228.

سعيدا اردكاني، س.؛ طباطبايي نسب، س. م. و نقديان، م. (1390). بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الكترونيكي در شرکت‌های تعاوني توليدي با استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM). ماهنامه تجارت الكترونيك و رايانه، 9(62)، 26-32.

شیخ شعاعی، ف. و علوی، ط ( 1386). بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فني دانشگاه‌های دولتي شهر تهران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(3)، 9-34.

عابدی جعفری، ح.؛ اسدنژاد رکنی، م. و یزدانی، ح. ر. (1390)، بررسي تأثير استفاده از فناوري اطلاعات بر عملكرد عملياتي و عملكرد استراتژيك واحد مديريت منابع انساني در شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز تهران. مدیریت فناوری اطلاعات، 3(9)، 69-88.

عبدخدا، م. ه.؛ احمدي، م.؛ حسيني، ف، پريخاني، ا. و فرهادي، ا. (1392). بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط کارکنان بخش مدارک پزشکي بر اساس مدل پذيرش فناوري در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکي تهران. پیاورد سلامت، 7(4)، 287-298.

فارسيجاني، ح.؛ فرضي‌پور صائن، ر. و ترابي‌پور، س. م. (1390). تبيين بررسي نقش فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره سرد در سازمان‌های كلاس جهاني (پژوهشي پيرامون صنايع غذايي). مديريت فناوري اطلاعات، 3(8)، 115-132.

فرهنگی، ع. ا.؛ عباسپور، ع. و عباچیان قاسمی، ر. (1392). بررسي تأثير فناوری‌های نوين ارتباطي و اطلاعاتي بر ساختار سازماني و عملكرد شرکت‌های خدماتی: پيمايشي پيرامون مهندسان مشاور نقشه‌بردار. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(3، 123-146.

فیض، د.؛ زارعی، ع. و کریمی، ب. (1392). بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كارآفريني سازماني در شرکت‌های كوچك و متوسط (پيمايشي پيرامون شرکت‌های كوچك و متوسط شهرك صنعتي سمنان). مدیریت فناوری اطلاعات، 5(2)، 151-170.

قاسمی، م.؛ زارع، ر. و سماواتیان، ل. (1392). بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر قصد رفتاری در پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر اساس مدل پذیرش فناوری در دانشگاه علوم پزشکی همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

قلی‌پور، ا. و رسولی، ه. (1390). اثر فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني: تأثير پست الكترونيكي بر ارزيابي استادان از دانشجويان. مدیریت فناوری اطلاعات، 3(7)، 115-132.

قنبری، س.؛ کریمی، ا. و نوروزی، ف. (1389). عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی با تأکید بر نقش آموزش ضمن خدمت. همایش سراسری مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی. دانشگاه آزاد واحد محلات، اسفند 89، 302-208.

مانیان، ا.؛ موسی خانی، م. و جام پرازمی، م. (1388). بررسي رابطه بين هم‌راستایی فن‌آوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملكرد سازماني در شرکت‌های فعال در زمينه فن‌آوری اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاري. مدیریت فناوری اطلاعات، 1(3)، 89-106.

محمدی، ع. و امیری، ی. (1391). ارائه مدل ساختاري تفسيري دستيابي به چابكي از طريق فناوري اطلاعات در سازمان‌های توليدي. مدیریت فناوری اطلاعات، 4(13)، 115-124.

مددی، ی.؛ ایروانی، ه. و محمدی، ی. (1393). بررسي عوامل مؤثر بر آشنايي و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام وظايف سازماني كارشناسان و اعضاي هیئت‌علمی (مطالعه موردي: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران). مدیریت فناوری اطلاعات، 6(1)، 127-144.

مقيمي، م. و حسين زاده، م. ( 1392 ). ارائه مدلي براي بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر بهره‌وری سازماني با رويكرد فرايندگر مطالعه در صنايع استان فارس. مديريت فناوري اطلاعات، 5(4)، 245-266.

ملكي نجف‌در، ع. ر.؛ رسولي شميراني، ر. و روستا، م. (1391). بررسي تأثیر عوامل مؤثر بر پذيرش و كاربرد فناوري اطلاعات بر اساس مدل ديويس (مطالعه موردي مؤدیان مالياتي اداره كل امور مالياتي جنوب استان تهران). فصلنامه پژوهشنامه ماليات، 20(14)، 135-168.

Ajzen I, & Fishbein M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. New Jersey: Prentice-Hall.

Alexandre dos Reis, R. & Carmo Duarte Freitas, M. (2014). Critical Factors on Information Technology Acceptance and Use: An Analysis on Small and Medium Brazilian Clothing Industries. Procedia Computer Science, 31, 105-114. 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014.

Ashrafi, R., & Murtaza, M. (2008). Use and Impact of ICT on SMEs in Oman. The Electronic Journal Information System, 11(3), 125-138.

Badnjevic, J., & Padukova, L. (2006). ICT Awareness in Small Enterprises in the Indian Tourism Branch. Master Thesis in Infomatics, IT University of Gotenberg, Sweden.

Castillo, D, J. & Pérez, M. S. (2013). Nurturing employee market knowledge absorptive capacity through unified internal communication and integrated information technology. Information & Management, 50(2–3), 76-86.

Davis, F. D., R. P. Bagozzi & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.

Dillon, A. & Morris, M. G, (1996). User acceptance of information technology: theories and models. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), 31, 3-32. Medford: American Society of Information Science (ASIS).

Grant, A. E. & Meadows, J.H. (2008), Communication Technology Update and Fundamentals. 11th Edition, Focal Press, USA.

Horton, W. (2005). designing courseware for mobile devices mobile. learning for expanding educational opportunities. workshop report:16-20 Tokyo, japan. [citd 2012 feb 10]. Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/ 001436/143684e.pdf.

Jean, R. J. (2007). The ambiguous relationship of ICT and organizational performance: a literature review. Critical perspectives on international business, 3(4), 306 – 321.

Klopping, I. M., & Mckinney, E. (2004). Extending the technology acceptance model and the task-technology fit model to consumer e-commerce. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 22(1), 35-48.

Kon, C. L. (2009). Mobile Learning: Different Technologies Aspects. Designing Usable Systems, Computer and Internet Technologies University of strathclyde. [citd 2009 Jun 15]. Available from: http://inderscience.metapress.co /content/?=Kon%2c+CL+(2009).

Kossaï, M. & Piget, P. (2014). Adoption of information and communication technology and firm profitability: Empirical evidence from Tunisian SMEs. The Journal of High Technology Management Research, 25(1), 9-20.

Kotelnikov, V. (2007). Small and Medium Enterprises and ICT. Asia-Pacific Development Information Programme. Available at: http://www.apdip.net/ publications/iespprimers/eprimer-sme.pdf.

Kumar, S. & Vigil, K. (2011). The Net Generation as preservice Teachers: Transferring Familiarity with new technologies to Educational Environments. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 144-153.

Kunda, D. & Brooks, L. (2000). Assessing important factors that support component-based development in developing countries. Information Technology for development, 9, 123-139.

Miltgen, C. L, Popovič, A. & Oliveira, T. (2013). Determinants of end-user acceptance of biometrics: Integrating the “Big 3” of technology acceptance with privacy context. Decision Support Systems, 56, 103-114.

Park, N, Rhoads, M, Hou, J. & Min Lee, K. (2014). Understanding the acceptance of teleconferencing systems among employees: An extension of the technology acceptance model. Computers in Human Behavior, 39(9), 118-127.

Peral, B, Gaitán, J. A. & Ramón-Jerónimo, M. A. (2014).Technology Acceptance Model y mayores: educación actividad laboral desarrollada son variables moderadoras?. Revista Española de Investigación en Marketing ESIC, 18(1), 43-56.

Shahiduzzaman, M. D. & Alam, K. (2014). The long-run impact of Information and Communication Technology on economic output: The case of Australia. Telecommunications Policy, 38(7), 623-633.

Tung FC, Chang SC, & Chou CM. (2008). An Extension of Trust and TAM Model with IDT in the Adoption of the Electronic Logistics Information System in HIS in the Medical Industry. International Journal of Medical Informatics, 77(5), 324-35.

Wallace, L. G. and Sheetz, S. D. (2014). The adoption of software measures: A technology acceptance model (TAM) perspective. Information & Management, 51(2), 249-259.

Yam B. Limbu, C. Jayachandran, Barry J. Babin. (2014). Does information and communication technology improve job satisfaction? The moderating role of sales technology orientation. Industrial Marketing Management, 43(5), In Press, Corrected Proof.

Ziphorah, R. M. (2014). Information and Communication Technology Integration: Where to Start, Infrastructure or Capacity Building? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3649-3658.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.