palette
بررسي سطح وجدان کاري و عوامل سازمانی مؤثر بر آن

چکیده
پژوهش حاضر به‌منظور بررسي سطح وجدان کاري و عوامل سازمانی موثر بر آن در ميان کارکنان حوزه ستادي وزارت نيرو انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش 591 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد نمونه‌ای برابر با 234 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود. جهت سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. تمامی بارهای عاملی مربوط به سازه‌های تحقیق همگی در سطح پنج درصد معنادار بود. جهت سنجش پایایی، ضرایب پایایی مرکب، همه از 0.7 بزرگ‌تر بوده و شاخص‌ها به‌خوبی توسط متغيرهاي پنهان‌شان توضيح داده شده‌اند. به‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد واریانس و نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه بین «وجدان کاری» با رضایت شغلی، سبک مدیریت، پایگاه شغلی، عدالت سازمانی و مشارکت سازمانی معنادار و مثبت و با یگانگی از کار به‌صورت معکوس معنادار است. وجدان کاری قوی‌ترین رابطه را با «بیگانگی از کار» دارد؛ یعنی هر چه بیگانگی از کار بیشتر شود، منجر به کاهش وجدان کاری می‌شود. از میان شاخص‌های مربوط به ویژگی‌های پاسخگو تنها شاخص مربوط به سطح تحصیلات به صورت منفی معنادار شد یعنی هرچه تحصیلات بیشتر می‌شود، وجدان کاری کم‌تر است. سایر متغیرهای زمینه‌ای تحقیق؛ مدت سابقه کار، تجربه، سمت و تخصص و جنسیت رابطه معناداری با وجدان کاری ندارند.
واژگان کلیدی
وجدان کاری ـ بیگانگی از کار ـ سبک‌های مدیریت ـ عدالت سازمانی ـ مشارکت سازمانی، ـ ارتقای شغلی، ـ رضایت شغلی ـ مدل ساختاری حداقل مربعات جزئی

منابع و مآخذ مقاله

ابراهیم پور، علیرضا. پناهی، محمد حسین (1387). بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی مؤثر بر آن مطالعه موردی شرکت های گروه صنایع فلزی صنایع و معادن بنیاد مستضعفان و جانبازان. مجله پژوهشهای مدیریت راهبردی، 39، 101 – 133.

ابطحي، حسين ( 1374 ). مديريت نيروي انساني (رشته مديريت ). اصفهان : دانشگاه پيام نور.

اسدی، حسین. راد، فیروز. علیزاده اقدم، محمدباقر. (1391). بررسی اخلاق کار با تأکید بر عوامل سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه های دولتی کلانشهر تبریز). مطالعات جامعه شناسی، 2(5). 44-29.

امینیان, صدیقه, اسکندری چراتی, آذر (1392). بررسی تعهد کاری استادان و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانشگاههای آزاد اسلامی شرق استان گلستان). مطالعات جامعه شناختی ایران. 3 (11)، 66-55.

براتی؛ هاجر، عریضی؛ حمیدرضا، نوری؛ ابوالقاسم (1389) رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی، روانشناسی کاربردی 65-81.

بیرو،آلن (1366). فرهنگ علوم اجتماعی (ترجمه دکتر باقر ساروخانی)، تهران، انتشارات کیهان.

دوستار, محمد, مستقیمی, محمودرضا, اسماعیل زاده, محمد. (1394). رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر ابعاد آن بر تعهد سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 24 (79)، 45-27.

ساروخاني باقر, طالبيان سيدامير (1381). وجدان كاري و عوامل اجتماعي موثر بر آن (تحقيقي در شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران) مجله جامعه شناسي ايران . 4 (4). 162 - 188.

سعیدیان؛ نرگس، مرادی؛ مصیب (1388)،رابطه سبکهای رهبری باس با وجدان کاری و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر اصفهان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی. 23 (22). 140-119.

شفیع پور مطلق؛ فرهاد، الیاسی؛ فرنگیس (1392). تعیین رابطه بین بهره گیری از مدیریت دانش،وسازمان یادگیرنده با جو سازمانی رقابت ساز ادراک شده مبتنی بر میانجی گری انگیزه توفیق طلبی شغلی( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات) مقاله های همایشهای ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها

علیزاده اقدم، محمدباقر (1384) بررسی تأثیر نظام اداری، بورکراتیک و ویژگی های فردی بر وجدان کاری کارمندان (مورد نمونه دانشگاه تبریز فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز)، 18. 158-135.

فرهنگ پور؛ مهدی(1382). بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و وجدان کاری کارکنان صنعت برق کرمان، مدیریت منابع انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

قائمی، سید محمد (1394). بررسی رابطه بین تفویض اختیار و وجدان کاری کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویر احمد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کلانتری، صمد؛ خلیل نتاج، خدیجه (1386)؛ بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وجدان کاری در بین کارکنان بانک های شهرستان بابل. مجله توسعه اجتماعی، 2 (1) . 131 – 157.

گشتاسب، مریم. محسنی تبریزی،علیرضا. کرمی، بختیار (1389) مطالعه جامعه‌شناختی وجدان کاری و عوامل سازمانی مؤثر بر آن (مطالعه مقایسه‌ای کارکنان ادارات دولتی تهران و یاسوج). مجله مطالعات جامعه شناسی. ( 7 (. 127 – 148.

لیاقت دار، محمد جواد؛ بختیار نصر آبادی، حسن علی؛ سمیعی، فاطمه؛ هاشمی، بی بی وجهیه (1390)؛ بررسی میزان تأثیر و نقش عوامل موثر بر وجدان کاری. مجله جامعه شناسی کاربردی، 41 ، 27 - 40.

محسنی‌تبریزی، علیرضا؛ عباسی‌قادی، مجتبی؛ کمری، علی‌عباس (1387) بررسی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر ارتقا روحیه وجدان‌کار سازمانی کارکنان شاغل در سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران. 1(1)، 67-91

محمدیان نژاد، حسن (1376). بررسی عوامل مؤتر بر حاکمیت وجدان کاری از نظر کارکنان سازمانهای مشمول قانون استخدام شهر کرمان پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

معیدفر، سعید (1377). بررسي اخلاق كار و عوامل فردي و اجتماعي‌ مؤثر‌ بر آن. پژوهشي در مؤسسه كار و تأمين اجتماعي.

معیدفر، سعید (1385). اخلاق كار و عوامل موثر بر آن در كاركنان ادارات دولتي. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعي : 6 (23). 321 – 341.

Archana, V. (2004). Occupational Stress and Social Support as Predictors of Organizational Commitment. Psychological Studies.49(2-3),202-204.

Bennet, H. & Durkin, M. (2000). The Effects of Organizational Change on Employee Psychological Attachment as Exploratory Study. Journal of Managerial Psychology. 15(2), 120-146.

Brown,CH. &Curran,R.G. & Smith,M.L.(2003). The Role of Emotional Intelligence in the Career Commitment and Desion-Making Process. Journal of Career Assessment.11 (4), 379-393.

Chau-kiu Cheung , Ngan-pun Ngai (2010) Training to raise unemployed youth's work commitment in Tianjin, Children and Youth Services Review 32(2):298-305.

Elizur, D. & Kolowsky, M. (2001). Values and Organizational Commitment. International Journal of Manpower. 22(7), 593-599.

Lemons, M, &; Jones, C. A. (2001). Procedural justice in promotion decisions: Using perceptions of fairness to build employee commitment Journal of Managerial Psychology 16(4), 268 - 280.

Mansoer, W.D. & Oei, T.P.S. (1999). Predictors of Career Commitment and Employment level of Tertiary-Educated Indonesian Women. Australian Journal of Psychology. 51(1), 29-36.

Mc Kenna, S. (2005). Organizational Commitment in the Small Entrepreneurial Business in Singapore. Cross Cultural Management. 12(2), 16-20.

Nussbaum, M. (2006). Frontiers of justice. Cambridge, MA: Harvard University pres

Peng, Kelly Z. Ngo, Hang-Yue. Shi, Junqi & Wong, Chi-Sum (2009) Gender differences in the work commitment of Chinese workers: An investigation of two alternative explanations. Journal of World Business. 44(3), 323–335.

Şendogdu, A. Aslan, Kocabacak, Ayşe & Güven, Şükrü (2013) The Relationship between Human Resource Management Practices and Organizational Commitment: A Field Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99(6), 818-827. The Proceedings of 9th International Strategic Management Conference

Singh, B.; Gupta, P.K. & Venugopal, S. (2008). Organizational Commitment: Revisited. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 34(1),57-68

Tummers, L.G. & Den Dulk, L. (2013). The effects of work alienation on organizational commitment, work effort and work-to-family enrichment. Journal of Nursing Management. 21(6):850-9

Wolf, J.B. & Betz, N.F. (2004). The Relationship of Attachment Variables to Career Decision-Making Self Efficacy and Fear of Commitment. Career Development Quarterly, 52, 363-369.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.