palette
ارائه مدل مفهومی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد

چکیده
بودجه­ریزی برمبنای عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد‌انتظار را نشان می­دهد. در سال­هاي اخير تمايل زيادي برای استفاده سازماني از بودجه­ريزي برمبناي عملكرد شکل گرفته است. اين امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بيشتري به جزئيات اين روش بودجه­ريزي توجه کنند. با توجه به اينكه پروژه­هاي كلان و ملّي جايگاه ويژه­اي در برنامه­هاي توسعه ملّي دارند، سازمان­هاي پرو‍ژه­محور به‌عنوان متولي اين پروژه­ها، نقش بسزايي در تبيين و كنترل بودجه پروژه­ دارند. در اين پژوهش با توجه به اهميت موضوع بودجه­ريزي در سازمان­هاي پروژه­محور، مدل­های مفهومی بودجه­ریزی برمبنای عملکرد، مطالعه و بر اساس شاخص­های اصلی، بررسی و مدل مفهومی مناسب برای استقرار و تعیین زیرسیستم­های مطالعه شد. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در بودجه‌ریزی به‌عنوان زیرسیستم مهم و اساسی، این حوزه فرآیندی تعریف و ارتباط آن با سایر حوزه­های فرآیندی مدل مفهومی موردسنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر برای تعيين ضريب اهميت نظرهای خبرگان از آنتروپی شانون و برای ارزيابي میزان ارتباطات حوزه فرآیندی مدیریت ریسک از دو روش تاپسیس و پرامتی استفاده شد. درنهایت با مقایسه این دو روش، مدل مفهومی متناسب با سازمان­های پروژه­محور تبیین و ارائه شد.
واژگان کلیدی
بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد؛ سازمان پروژه‌محور؛ مدل مفهومی؛ مدیریت ریسک؛ تصمیم‌گیری چندمعیاره.

منابع و مآخذ مقاله

. آذر، عادل؛ امیرخانی، طیبه (1391). بودجه‌ریزی عمومی : نهادهای بودجه‌ریزی و بودجه محلی (چاپ دوم). تهران: انتشارات سمت.

آذر، عادل؛ خدیور، آمنه (1393). بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد، پارادایم‌های مدل‌سازی (چاپ اول)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

امیدی، مرجان؛ رضوی، حمیده؛ مه‌پیکر، محمدرضا (1390). انتخاب اعضای تیم پروژه برمبنای معیارهای اثربخشی به روش پرامتی. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 1(1)، 113- 134.

آذر، عادل؛ امینی، محمدرضا؛ احمدی، پرویز (1392). طراحی مدل بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد (موردمطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). چشم‌انداز مدیریت دولتی، 15، 53-72.

پهلوانی، عبدالکریم؛ بیاتی، علی (1390). مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور (چاپ اول)، تهران: انتشارات ارگ.

دولت‌خواهی، کسری؛ آذر، عادل؛ گودرزی، غلامرضا (1393). توسعه مدل بودجه‌ريزي برمبناي عملكرد در سازمان‌هاي پروژه‌محور، در کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه. تهران، ایران.

ذکایی آشتیانی، محسن (1392). راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه. تهران: انتشارات آدینه.

آذر، عادل؛ نجفی، سجاد (1390). مدل رياضي بودجه‌ریزی در بخش عمومي: رويكرد بهینه‌سازی استوار. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 8، 83-98.

Andrews, M. (2004). Authority, acceptance, ability and performance-based budgeting reforms. International Journal of Public Sector Management, 17(4), 332–344.

Askarany, D., Smith, M., & Yazdifar, H. (2007). Technological innovations, activity based costing and satisfaction. Journal of Accounting-Business & Management, 14, 53–63.

Bjornenak, T., & Olson, O. (1999). Unbundling management accounting innovations. Management Accounting Research, 10(4), 325–338.

Brans, J.-P., & Vincke, P. (1985). Note—A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making). Management Science, 31(6), 647–656.

Chenhall, R. H., & Langfield-Smith, K. (1998). The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: an empirical investigation using a systems approach. Accounting, Organizations and Society, 23(3), 243–264.

Collier, P. M., & Berry, A. J. (2002). Risk in the process of budgeting. Management Accounting Research, 13(3), 273–297.

Emblemsvaag, J., & Bras, B. (1997). Method for Life-Cycle Design Cost Assessments Using Activity-Based Costing and Uncertainty. Engineering Design and Automation, 3, 339–354.

Gentile, M., Collette, R., & August, T. D. (2005). The CISO Handbook: A Practical Guide to Securing Your Company. CRC Press.

Gonen, A. (2012). Selecting a Response Plan under Budget Constraints. INTECH Open Access Publisher.

Kong, D. (2005). Performance-based budgeting: the US experience. Public Organization Review, 5(2), 91–107.

Kopczynski, M., & Lombardo, M. (1999). Comparative performance measurement: insights and lessons learned from a consortium effort. Public Administration Review, 124–134.

Melkers, J. E., & Willoughby, K. G. (2001). Budgeters’ Views of State Performance-Budgeting Systems: Distinctions across Branches. Public Administration Review, 61(1), 54–64.

Raymond, L., & Bergeron, F. (2008). Project management information systems: An empirical study of their impact on project managers and project success. International Journal of Project Management, 26(2), 213–220.

Redburn, F. S., Shea, R. J., Buss, T. F., & Quintanilla, E. (2008). Performance-based management: How governments can learn from experience. Performance Management and Budgeting: How Governments Learn from Experience, 3–18.

Scheers, B., Sterck, M., & Bouckaert, G. (2005). Lessons from Australian and British reforms in results-oriented financial management. OECD Journal on Budgeting, 5(2), 133-162.

Shah, A., & Shen, C. (2007). A primer on performance budgeting. Budgeting and Budgetary Institutions, 27–51.

Shah, A. (2007). Budgeting and Budgetary Institutions, Washington, DC: World Bank Institute.

Tang, Y.-C. (2009). An approach to budget allocation for an aerospace company—Fuzzy analytic hierarchy process and artificial neural network. Neurocomputing, 72(16), 3477–3489.

Verbano, C., & Venturini, K. (2013). Managing risks in SMEs: a literature review and research agenda. Journal of Technology Management & Innovation, 8(3), 186–197.

Venkataraman, R. R., & Pinto, J. K. (2008). Cost and Value Management in Projects. John Wiley & Sons.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.