هیات تحریریه

مدیر مسئول

  1. علی رضاییان, دانشگاه شهیدبهشتی

اعضای هیات تحریریه

  1. اکرم هادیزاده مقدم, دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

  1. علی رضاییان, دانشگاه شهیدبهشتی