تماس با مجله

آدرس پستی

ولنجک-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده مدیریت و حسابداری-ساختمان قدیم-طبقه دوم-دفتر مجلات

تماس اصلی

علی رضاییان
سردبیر
زمان پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-10
ولنجک-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده مدیریت و حسابداری-ساختمان قدیم-طبقه دوم-دفتر مجلات
تلفن ثابت: 29903136
فاکس: 22431644
ایمیل: a-rezaeian@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir